top of page

Konzultácie a odborné poradenstvo

Osveta, odborné informácie a možnosť konzultácie sú hlavnými myšlienkami LogoPortálu. Ľudia by mali mať možnosť poradiť sa s odborníkom.

       LogoPortál ponúka konzultácie s odborníkmi zadarmo. Sme tím odborníkov, ktorí s klinickou logopédiou súvisia v rôznych smeroch. Jadrom sú zdravotnícki pracovníci - klinický logopéd, klinický psychológ, fyzioterapeut, neurológ. Tím zdravotníkov bezpochyby dopĺňajú špeciálni pedagógovia. 

         Postupne sa snažíme obsadiť tieto dôležité miesta, aby sme vám boli schopní poskytnúť čo najkomplexnejšie informácie z dôveryhodných zdrojov.

Doctor and Patient
K L I N I C K Á
L O G O P É D I A

Oblasť klinickej logopédie je pre LogoPortál kľúčovou. Klinickí logopédi sa zaoberajú všetkými logopedickými diagnózami - tak ako ich uvádzame v časti "Diagnózy v klinickej logopédii", vrátane porúch prehĺtania v dospelej aj detskej populácii.

Kontaktujte klinického logopéda na LogoPortáli, ak sa potrebujete poradiť v týchto uvedených oblastiach (u detí aj dospelých):

 • poruchy reči

 • poruchy jazykových schopností

 • poruchy hlasu

 • poruchy prehĺtania

 • poruchy komunikácie v kontexte pervazívnych porúch (autizmus)

 • normálny a zdravý vývin reči, hlasu, jazyka v rámci všetkých vekových skupín

Oblasť klinickej psychológie bola na LogoPortál pridaná pre pre vysoký spoluvýskyt psychických ťažkostí či úbytok kognitívnych schopností v kontexte klinicko-logopedických diagnóz.

Aký má súvis klinická psychológia s klinickou logopédiou?

Kognitívne schopnosti majú priamy vplyv na osvojenie jazykových schopností (deti), čo platí tiež v prípade už osvojených jazykových schopností (dospelí). Narušenie v pamäti, pozornosti a ostatných zložkách kognície má teda priamy vplyv na jazyk, reč a komunikáciu. Komunikácia je tiež ovplyvnená vnútorným prežívaním človeka.

Kontaktujte klinického psychológa, ak sa potrebujete poradiť v týchto oblastiach:

 • možnosť stimulácie kognitívnych schopností v dospelom a detskom veku

 • emočné poruchy u dospelých a detí s logopedickými diagnózami

 • poruchy kognitívnych schopností u dospelých a detí s logopedickými diagnózami

K L I N I C K Á
P S Y C H O L Ó G I A

Oblasť fyzioterapie je na LogoPortáli pridaná najmä preto, lebo množstvo logopedických diagnóz je prepojených s diagnózami vyžadujúcimi fyzioterapeutickú rehabilitáciu.

Aký má súvis klinická logopédia s fyzioterapiou?

Motorika a senzorika (ne)priamo súvisia s rečovými subsystémami (najmä dýchanie a jeho koordinácia a artikulácia), jazykovými schopnosťami (pretože jazykové schopnosti sa potrebujú vývíjať a fungujú na hmotnom základe, ktorý predstavuje mozog) a prehĺtaním.

Kontaktujte fyzioterapeuta, ak sa potrebujete poradiť v týchto uvedených oblastiach (u detí aj dospelých):

 • rozvoj hrubej a jemnej motoriky (celkovo zlepšiť motorické funkcie a hybnosť končatín, zlepšenie úchopov, zlepšenie motoriky rúk a prstov)

 • zlepšenie psychomotorického vývinu dieťaťa

 • motivovať pacientov k pohybu

 • možnosti rehabilitácie pacienta po cievnej mozgovej príhode, úrazoch hlavy a mozgu

 • canisterapia, terapia so psom

F Y Z I O T E R A P I A
A  
C A N I S T E R A P I A
Š P E C I Á L N A
P E D A G O G I K A

Oblasť špeciálnej pedagogiky má na LogoPortáli nepopierateľné zastúpenie! Špeciálny pedagóg je dôležitou osobou v tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu do škôr a venuje sa individuálnemu vzdelávaniu detí s poruchami učenia.

Aký má súvis klinická logopédia so špeciálnou pedagogikou?

Klinický logopéd spolupracuje so špeciálnym pedagógom pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu a kooperujú v prípade terapie najmä pri poruchách učenia - dyslexii, dysortografii, dyskalkúlii či dysgrafii.

Kontaktujte špeciálneho pedagóga, ak sa potrebujete poradiť v týchto uvedených oblastiach (u detí školského veku):

 • poradenstvo v oblasti porúch učenia

 • poradenstvo v prípade utvoreného alebo plánovaného individuálneho plánu

 • možnosti vzdelávania dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou

bottom of page