Jazykový systém

Aktualizácia 14.12.2021

      Existuje výrazný rozdiel medzi pojmami "jazyk" a "reč".  

     Ak chcete porozumieť svojej poruche alebo poruche svojho príbuzného skutočne a do hĺbky, je nutné v prvom rade dostatočne rozlišovať tieto dva pojmy. V skratke povedané - pojmom reč označujeme motorickú (alebo ešte lepšie povedané senzomotorickú) realizáciu reči a pojmom jazyk označujeme jazykový systém (fonológia, gramatika, syntax, slovná zásoba atď.) Dá sa povedať, že jazykové poruchy idú viac k psychológii a neuropsychológii, vzhľadom na to, že jazyk je súčasťou vyšších psychických funkcii - symbolických funkcii. Rečové poruchy by sme mohli pričleniť skôr k fyzioterapeutickým princípom,ľ nakoko sa jedná o poruchy motoriky niektorého zo výkonných aparátov rečovej produkcie. 

Lingvistický pohľad

     

      Jazykový systém znamená slová, ktoré používame a ako ich používame. Zahŕňa význam slov, ako tvoríme slová, ako spájame slová do viet a ako slová používame vzhľadom na kontext, respektíve ako volíme slová vzhľadom na spoločenskú situáciu.

Tieto jednotlivé oblasti vytvárajú komplexný jazykový systém, ktorý je možné si predstaviť ako systém v počítači. Hardware (počítač) je mozog, resp. nervová sústava (centrálna, periférna aj autonómna), software (windows, macintosh) je celkovo psychika človeka, kde patria aj psychické funkcie ako pamäť, pozornosť, jazyk a i. Je zrejmé, že bez hardveru systém nikdy nepoužijeme, nevyvinieme - nemáme ako. Preto je tak veľmi dôležité sústrediť sa nie len na samotný systém, ale aj základ, na ktorom sa vyvíja (predovšetkým motorika a senzorika). Jazyk je ďaleko abstraktnejšou oblasťou ako reč.

      Jazyk ako systém je riadený mozgom - kôrou - kde aj sídli.

JAZYKOVÝ SYSTÉM

Fonetika a Fonológia

fonematické uvedomovanie, hláskový repertoár, schopnosť rozlišovať jednotlivé hlásky sluchom

samotné použitie jazyka a jeho adekvátnosť, patrí sem napríklad aj zrakový kontakt a všetky druhy neverbálnej komunikácie

Pragmatika

Morfológia a syntax

ide o gramatiku a tvorbu viet, takže tu patrí skloňovanie, časovanie, celkovo používanie predpon a prípon, tvorba viet v zmysle dĺžky, správnosti poradia členov a i.

Sémantika

jedná sa o slová ako také ich význam o slovnú zásobu a jej veľkosť

Poruchy dominantnej hemisféry

      Keď je u človeka zasiahnutá kôra (kortex, najvrchnejšia časť mozgu) dominantnej hemisféry (najčastejšie ľavej), môžu sa u neho vyskytnúť rôzne poruchy symbolických funkcii, ktoré zahŕňajú pamäť, pozornosť, sluchové rozpoznávanie, rozprávanie ako také, jazykový systém, poruchy čítania, písania alebo počítania a ďalšie. Takéto ťažkosti môžu nastať aj pri porušení iných častí mozgu, ale najčastejšie je to práve kôra.  

Poruchy nedominantnej hemisféry

      Čo v prípade nedominantnej hemisféry (častejšie sa jedná o pravú)? Rečovú komunikáciu ako takú tvoria tri kontexty — lingvistický, paralingvistický a extralingvistický. Pri poškodeniach ľavej hemisféry vznikajú poruchy lingvistického kontextu, pri poškodení pravej hemisféry ide najčastejšie o paralingvistický. V paralingvitickom kontexte ide okrem iného o vyjadrenie emocionálneho stavu, identifikáciu novej informácie, odhalenie významu slov, identifikáciu syntaktickej funkcie prehovoru (napr. výška hlasu - otázka).


Paralingvistické výrazové prostriedky podľa Mistríka sú

  • gestika       

  • mimika (výraz tváre)

  • proxemika (vzdielenosť)                     

  • haptika (dotyky)            

  • pohľad (reč očí)

  • posturika (držanie tela, ruky)

  • kinezika (pohyb tela)

  • grafika (rukopis)

  • olfaktorika (čuchové vnemy)

    
       Pri poruche produkcie prozódie, teda aprozódii, ide o monotónnu (robotickú) reč alebo napríklad pri tvorbe opytovacej vety človek nevie vyprodukovať zmenu v dôraze. Pri poruche porozumenia prozódie ide o neschopnosť rozlíšiť vetný dôraz alebo problém určiť typ vety, identifikovať nálady vo vetách a pod. Tieto symptómy môžeme vidieť pri parkinsonovej chorobe, huntingtonovej chorobe, schizofrénii, alkoholizme atď.

       Pri poruchách v emocionálnych výrazoch ide o neschopnosť porozumieť takej informácii, ktorá je podaná gestom, výrazom tváre alebo postojom. Rovnako to platí aj pre ich tvorbu. Taktiež ide o deficity v porozumení vyjadrených emócii slovami (v príbehoch, na obrázkoch a pod.)  a ich produkcii (napr. pri vyvolanej spomienke).

     Okrem porúch v paralingvistickom kontexte sa pri poškodeniach pravej hemisféry často vyskytuje neglekt. Neglekt je porucha pozornosti, vnímania a orientácie v jednej polovici priestoru, bez porušenia primárnych motorických a senzorických funkcií. Najčastejšie sa jedná o ľavú stranu, ktorú pacient úplne ignoruje (nenakreslí ľavú polovicu obrázka, neoblečie si ľavý rukách na košeli atď.)

      Najmladšia časť mozgu - neokortex, kôra - má svoje špecifické schopnosti vlastné len človeku. Okrem iného zahŕňa vyššie psychické funkcie, samotné riadenie, vnútornú reč, rozhodovanie, rozprávanie, plánovanie, koordináciu pohybov atď. 

Neuropsychologický pohľad

Čo sú to symbolické, fatické a kognitívne funkcie?

     Symbolické funkcie sú zastrešujúcim pojmom pre všetky vyššie schopnosti našej psychiky. Môžeme ich rozdeliť na funkcie fatické, gnostické a praktické. Fatické funkcie zahŕňajú schopnosť rozprávať, čítať, písať, počítať a myslieť. Gnostické funkcie sú tie, ktoré zahŕňajú poznávanie sprostredkované sluchom, zrakom a hmatom. Praktické schopnosti umožňujú človeku vykonávať zložitejšie motorické úkony, ktoré vyžadujú dobré plánovanie a koordináciu týchto pohybov.

     Pojmom "kognitívne schopnosti" označujeme viaceré mentálne schopnosti, teda schopnosti našej mysle - menovite učenie, myslenie ako také (dedukcia, analýza, syntéza a pod.), tvorbu úsudkov, pamäť, riešenie problémov a pozornosť. Exekutívne funkcie majú najvyššiu riadiacu schopnosť - riadia kognitívne schopnosti a zabezpečujú ich samotnú organizáciu. Ide predovšetkým o riadenie pozornosti (inhibícia a selekcia), pracovnú pamäť, sebareguláciu a plánovanie. 

      Neuropsychologický pohľad nazerá na človeka komplexne a to aj čo sa týka mozgu. Základnou tézou neuropsychologického pohľadu na komunikačné poruchy je ten, že akákoľvek lézia, ktorá v mozgu vznikne (a nech je kdekoľvek) má kapacitu rozladiť celé psychické fungovanie človeka.