Jazykový systém

   Existuje výrazný rozdiel medzi pojmami "jazyk" a "reč". 

   Ak chcete porozumieť svojej poruche alebo poruche svojho príbuzného skutočne a do hĺbky, je nutné v prvom rade dostatočne rozlišovať tieto dva pojmy. V skratke povedané - pojmom reč označujeme motorickú (alebo ešte lepšie povedané senzomotorickú) realizáciu reči a pojmom jazyk označujeme jazykový systém (fonológia, gramatika, syntax, slovná zásoba atď.) Dá sa povedať, že jazykové poruchy idú viac k psychológii a neuropsychológii, vzhľadom na to, že jazyk je súčasťou vyšších psychických funkcii - symbolických funkcii. Rečové poruchy by sme mohli pričleniť skôr k fyzioterapeutickým princípom,ľ nakoko sa jedná o poruchy motoriky niektorého zo výkonných aparátov rečovej produkcie. 

Lingvistický pohľad

     

      Jazykový systém znamená slová, ktoré používame a ako ich používame. Zahŕňa význam slov, ako tvoríme slová, ako spájame slová do viet a ako slová používame vzhľadom na kontext, respektíve ako volíme slová vzhľadom na spoločenskú situáciu.

Tieto jednotlivé oblasti vytvárajú komplexný jazykový systém, ktorý je možné si predstaviť ako systém v počítači. Hardware (počítač) je mozog, resp. nervová sústava (centrálna, periférna aj autonómna), software (windows, macintosh) je celkovo psychika človeka, kde patria aj psychické funkcie ako pamäť, pozornosť, jazyk a i. Je zrejmé, že bez hardveru systém nikdy nepoužijeme, nevyvinieme - nemáme ako. Preto je tak veľmi dôležité sústrediť sa nie len na samotný systém, ale aj základ, na ktorom sa vyvíja (predovšetkým motorika a senzorika). Jazyk je ďaleko abstraktnejšou oblasťou ako reč.

      Jazyk ako systém je riadený mozgom - kôrou - kde aj sídli.

JAZYKOVÝ SYSTÉM

Fonetika a Fonológia

fonematické uvedomovanie, hláskový repertoár, schopnosť rozlišovať jednotlivé hlásky sluchom

samotné použitie jazyka a jeho adekvátnosť, patrí sem napríklad aj zrakový kontakt a všetky druhy neverbálnej komunikácie

Pragmatika

Morfológia a syntax

ide o gramatiku a tvorbu viet, takže tu patrí skloňovanie, časovanie, celkovo používanie predpon a prípon, tvorba viet v zmysle dĺžky, správnosti poradia členov a i.

Sémantika

jedná sa o slová ako také ich význam o slovnú zásobu a jej veľkosť

Neuropsychologický pohľad
Čo sú to symbolické, fatické a kognitívne funkcie?

    Najmladšia časť mozgu - neokortex, kôra - má svoje špecifické schopnosti vlastné len človeku. Okrem iného zahŕňa vyššie psychické funkcie, samotné riadenie, vnútornú reč, rozhodovanie, rozprávanie, plánovanie, koordináciu pohybov atď. 

     Symbolické funkcie sú zastrešujúcim pojmom pre všetky vyššie schopnosti našej psychiky. Môžeme ich rozdeliť na funkcie fatické, gnostické a praktické. Fatické funkcie zahŕňajú schopnosť rozprávať, čítať, písať, počítať a myslieť. Gnostické funkcie sú tie, ktoré zahŕňajú poznávanie sprostredkované sluchom, zrakom a hmatom. Praktické schopnosti umožňujú človeku vykonávať zložitejšie motorické úkony, ktoré vyžadujú dobré plánovanie a koordináciu týchto pohybov.

     Pojmom "kognitívne schopnosti" označujeme viaceré mentálne schopnosti, teda schopnosti našej mysle - menovite učenie, myslenie ako také (dedukcia, analýza, syntéza a pod.), tvorbu úsudkov, pamäť, riešenie problémov a pozornosť. Exekutívne funkcie majú najvyššiu riadiacu schopnosť - riadia kognitívne schopnosti a zabezpečujú ich samotnú organizáciu. Ide predovšetkým o riadenie pozornosti (inhibícia a selekcia), pracovnú pamäť, sebareguláciu a plánovanie. 

Poruchy dominantnej hemisféry

      Keď je u človeka zasiahnutá kôra (kortex, najvrchnejšia časť mozgu) dominantnej hemisféry (najčastejšie ľavej), môžu sa u neho vyskytnúť rôzne poruchy symbolických funkcii, ktoré zahŕňajú pamäť, pozornosť, sluchové rozpoznávanie, rozprávanie ako také, jazykový systém, poruchy čítania, písania alebo počítania a ďalšie. Takéto ťažkosti môžu nastať aj pri porušení iných častí mozgu, ale najčastejšie je to práve kôra.  

Poruchy nedominantnej hemisféry

      Čo v prípade nedominantnej hemisféry (častejšie sa jedná o pravú)? Rečovú komunikáciu ako takú tvoria tri kontexty — lingvistický, paralingvistický a extralingvistický. Pri poškodeniach ľavej hemisféry vznikajú poruchy lingvistického kontextu, pri poškodení pravej hemisféry ide najčastejšie o paralingvistický. V paralingvitickom kontexte ide okrem iného o vyjadrenie emocionálneho stavu, identifikáciu novej informácie, odhalenie významu slov, identifikáciu syntaktickej funkcie prehovoru (napr. výška hlasu - otázka).


Paralingvistické výrazové prostriedky podľa Mistríka sú

  • gestika       

  • mimika (výraz tváre)

  • proxemika (vzdielenosť)                     

  • haptika (dotyky)            

  • pohľad (reč očí)

  • posturika (držanie tela, ruky)

  • kinezika (pohyb tela)

  • grafika (rukopis)

  • olfaktorika (čuchové vnemy)

    
       Pri poruche produkcie prozódie, teda aprozódii, ide o monotónnu (robotickú) reč alebo napríklad pri tvorbe opytovacej vety človek nevie vyprodukovať zmenu v dôraze. Pri poruche porozumenia prozódie ide o neschopnosť rozlíšiť vetný dôraz alebo problém určiť typ vety, identifikovať nálady vo vetách a pod. Tieto symptómy môžeme vidieť pri parkinsonovej chorobe, huntingtonovej chorobe, schizofrénii, alkoholizme atď.

       Pri poruchách v emocionálnych výrazoch ide o neschopnosť porozumieť takej informácii, ktorá je podaná gestom, výrazom tváre alebo postojom. Rovnako to platí aj pre ich tvorbu. Taktiež ide o deficity v porozumení vyjadrených emócii slovami (v príbehoch, na obrázkoch a pod.)  a ich produkcii (napr. pri vyvolanej spomienke).

     Okrem porúch v paralingvistickom kontexte sa pri poškodeniach pravej hemisféry často vyskytuje neglekt. Neglekt je porucha pozornosti, vnímania a orientácie v jednej polovici priestoru, bez porušenia primárnych motorických a senzorických funkcií. Najčastejšie sa jedná o ľavú stranu, ktorú pacient úplne ignoruje (nenakreslí ľavú polovicu obrázka, neoblečie si ľavý rukách na košeli atď.)