top of page

Čo sa deje od druhého po tretí rok?

Aktualizácia 16.03.2022

Vývinové medzníky

    Tomuto obdobiu sa hovorí aj obdobie lexemizácie. Kým predchádzajúce obdobie bolo len začiatkom nových slov, toto obdobie rozhodne prinesie väčší počet. Okolo dvoch rokov by malo mať dieťa približne 50-100 slov v aktívnej slovnej zásobe, to znamená, že by ich malo byť schopné aktívne používať.  Pretrváva obdobie spojených gest, kedy dieťa spojí dve gestá akoby to "vety", z ktorej sa dá porozumieť napríklad žiadaný objekt a cieľ, napríklad "podaj mi toto".

       Toto obdobie sa ale nevyznačuje len nárastom slovnej zásoby, ale aj objavením sa prvých viet - dvojčlenných. Dieťa by v tomto období teda malo byť schopné spojiť dve slová do vety. Objavia sa teda vetičky ako tata poď, mama tam alebo tu daj. Dieťa aj naďalej využíva gestá.

     Opäť treba pripomenúť, že komunikácia je silno previazaná s ostatnými funkciami - či už v kontexte psychiky alebo motoriky. Aj preto sa hovorí komplexne o psychomotorickom vývine. Oddeliť ich by bola veľká chyba - vždy uvažujte o človeku komplexne. 

Mother and a Child

Vek

2-3 roky

Počutie a porozumenie

Hovorenie

 • rozumie opozitám, ako napríklad malý - veľký, rýchlo - pomalý, stoj - poď

 • porozumie a vykoná 2 bodové inštrukcie "Zober sponku a polož ju na stôl."

 • rýchlo porozumie novým slovám

 • rozpráva aj o tých veciach, ktoré nie sú práve v miestnosti

 • začína používať predložky

 • skladá 3-členné vety

 • ľudia, ktorí poznajú vaše dieťa mu budú rozumieť o čom hovorí

 • pýta sa "prečo?"

dokáže správne vysloviť hlásky

M

N

P

H

T

K

Kedy vyhľadať odborníka

pozorne si prezrite tabuľku vyššie - ak dieťa nedosahuje jeden alebo viac medzníkov pre dané časové obdobie a nedarí sa mu to ani v ďalšom jednom či dvoch mesiacoch, kontaktujte odborníka

...nebojte sa...

dôvodov môže byť mnoho, od jednoduchších po tie zložitejšie, no nerobte predčasné závery a dôverujte odborníkom, základom je nebáť sa opýtať, horšie je situáciu zanedbať

White WIld Flowers

1,5 - 2 roky

Nesnaží sa spájať 2 slová dokopy.

2 roky

Hovorí menej ako 50 slov, nespája slová.

2 -3 roky

Má ťažkosti hrať sa alebo komunikovať s druhými deťmi.

Zajakávanie

      Väčšina z nás sa pozastaví alebo zopakuje zvuk či slovo počas rozprávania. Ak sa to však stáva príliš často, môže sa jednať o zajakávanie. Malé deti (predovšetkým okolo 4. roka) môžu na krátko zajakávať - je to normálne a prejde to časom. Ide o vek, kedy jazykový vývin akoby predbehne ten rečový, takže kým dieťa veľmi dobre vie čo chce povedať, jeho ústa a vôbec celkovo koordinácia artikulátorov jednoducho nestíhajú. Je prirodzené v tomto veku pozorovať tvorbu nekompletných výrazov a viet "Mami, mami chcel som, uhm, mami, chcel som ... chcel som topánku." Často krát, keď začnete takéto situácie vnímať trošku podrobnejšie, všimnete si, že dieťa sa pri tom škrabká za uchom, obzerá súrodencove nové tričko alebo jeho pozornosť uchytila preletujúca mucha. Jednoducho - za takýmto prejavom je nie len predbiehajúci jazykový vývin, ale aj niečo tak jednoduché, ako uletená pozornosť.

       Znaky, že zajakávanie môže pretrvávať, nájdete v nasledovnej tabuľke.

2,5 - 4 roky

Má veľké ťažkosti s vyslovovaním zlukov alebo slov

Opakovanie prvej hlásky slova "l -l-l-l- l- lopta"

V jeho reči je príliš mnoho páuz.

Naťahuje prvé hlásky slova "llllllllopta"

    Svojmu dieťaťu môžete pomôcť tým, že mu dáte potrebný čas na vyjadrenie. Neprerušujte ho, keď rozpráva. Všímajte si správanie, ktoré má Vaše dieťa počas rozprávania - deti ktoré zajakávajú často krát zatvárajú oči, pracujú s celým telom a podobne.

     Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa môže mať tento problém, poraďte sa s logopédom.

Ako podporiť vývin reči dieťaťa v tomto období?

 • Používajte krátke slová a vety, hovorte zreteľne.

 • Zopakujte po vašom dieťati to, čo povie a pridajte k slovu ďalšie. Ak povie "Pekný kvet,", pridajte "áno, to je pekný kvet. Je červený. Pekne vonia. Chceš si ovoňať kvietok?"

 • Dajte vášmu dieťaťu najavo, že to čo vám hovorí je pre vás dôležité. Povedzte mu, aby zopakoval ešte raz, čo chce, ak ste mu nerozumeli. Napríklad "Viem, že si prosíš lego. Ktoré lego si prosíš?"

 • Učte deti neustále nové slová. Dobrým spôsobom je čítanie kníh. Čítajte knihy s krátkymi vetami na každej strane.

 • Hovorte o farbách a tvaroch.

 • Nacvičujte si počítanie. Počítajte prsty na rukách a na nohách. Počítajte kroky.

 • Pomenúvajte predmety a hovorte o obrázku na každej strane knihy. Používajte slová, ktoré sú významovo podobné (napr. maminka, žena, teta, paní, dospelá). Učte nové slová vo vetách, aby dieťa lepšie pochopilo význam slova.

 • Ukladajte predmety do krabíc, samostatných vriec. Pomôžte dieťaťu roztrieďovať veci do kategórii (napr. veci, jedlo, zvieratká a i.)

 • Vystrihnite obrázky z časopisov a vytvorte si zošit. Pomôžte vášmu dieťaťu tieto obrázky nalepiť. Pomenúvajte dané obrázky a rozprávajte sa s dieťaťom, ako ich použiť.

 • Prezerajte si fotky rodinných členov, pomenujte ich menom a rozprávajte sa o tom, čo na obrázkoch robia.

 • Píšte pod obrázky krátke frázy (napr. viem plávať, všetko najlepšie tatinko). Vaše dieťa postupne začne chápať, že písmenká majú svoj význam.

 • Dávajte v tomto období dieťaťu na výber, nepoužívajte už len alternatívne otázky áno/nie. Miesto otázky "Dáš si čajík?" sa opýtajte "Dáš si čajík alebo vodu?" Počkajte si na odpoveď a pochváľte ho za reakciu. "Ďakujem že si maminke povedal, čo si prosíš. Nalejem Ti pohár čajíku."

 • Spievajte si piesne, učte sa rýmovačky (spoločne si ich prerozprávajte). Takéto aktivity vaše dieťa naučia, čo je to rytmus a napočúvajú si zvuky jazyka.

bottom of page