top of page

Informácie k diagnózam
informácie k patológii - narušená komunikačná schopnosť a poruchy prehĺtania

Afázia

Získaná porucha jayzkových schopností

Získané narušenie jazykových schopností napr. po cievnej príhode, úrazoch hlavy a mozgu, prí nádorových ochoreniach mozgu alebo pri demencii. Pacient má ťažkosti napríklad s porozumením, vyhľadvaním slov, pomenovaním a celkovo komunikáciou.

Dyslexia

Poruchy učenia

Vývinové poruchy učenia prejavujúce sa ťažkosťami v čítaní, písaní, počítaní, celkovo v oblasti gramotnosti.

Dyslália

Artikulačná a fonologická porucha, dyspraxia

Porucha výslovnosti u detí. Deti majú ťažkosti s výslovnosťou hlások, sú často nezrozumiteľné. Ťažkosť môže byť v prípade jednej alebo viacerých hlások.

Dysfágia

Poruchy prehltania

Porucha posunu potravy tráviacim traktom, ktorá môže vzniknúť na akomkoľvek mieste od úst až po žalúdok. Môže sa vyskytovať v kontexte genetických alebo iných vrodených porúch, alebo po cievnej príhode, degeneratívnom ochorení mozgu atď.

Dysfázia

Vývinová dysfázia, vývinová jazyková porucha, narušený vývin reči

Vývinová porucha jazykových schopností. Dieťa má ťažkosti s gramatickými pravidlami, zle skloňuje, časuje a pod. Často sú tu tiež poruchy porozumenia.

Dysfónia

Poruchy hlasu

Poruchy hlasu, ktoré sa prejavujú v zmene kvality hlasu. Hlas môže byť slabý, dyšný, vyššie alebo hlbšie položený, prípadne sa môže jednať o dočasnú stratu hlasu a pod.

Dyzartria

Dyzartria, anartria a apraxia

Získaná porucha reči, ktorá sa prejavuje v zrozumiteľnosti reči. Pacient nie je schopný správne a dostatočne artikulovať, prípadne sa pridružujú ťažkosti v rezonancii, fonácii a ostatných subsystémoch. Často sa vyskytuje po cievnej mozgovej príhode.

Hypernazalita, hyponazalita

Poruchy rezonancie, palatolália

Prejavujú sa nedostatočnou alebo nadbytočnou účinnosťou nosovej dutiny pri hovorení. Poruchy rezonancie môžu byť spôsobené nedostatočnou funkciou mäkkého podnebia, rázštepmi, genetickými poruchami v prípade detí. U dospelých sa vyskytujú po úrazoch hlavy a krku, cievnich príhodách alebo následkom degeneratívnych procesov v mozgu.

Poruchy plynulosti reči

Zajakavosť a brblavosť

Poruchy plynulosti reči vznikajú najškôr už okolo 3-4 rokov. V tomto období môžu byť prirodzenou súčasťou vývinu alebo začiatok zajakávania. Prejavuje sa predovšetkým nefyziologickými (patologickými) pauzami, opakovaním hlásky alebo slabiky, predlžovaním hlásky a pod.

Brblavosť je patologické zrýchlenie reči, ktoré sa odzrkadlí v celkovej zrozumiteľnosti reči.

bottom of page