Informácie k diagnózam

informácie k patológii - narušená komunikačná schopnosť a poruchy prehĺtania

Afázia

Dyslália

Artikulačná a fonologická porucha, dyspraxia

Dyslexia

Poruchy učenia

Dysfágia

Poruchy prehltania

Dysfázia

Vývinová dysfázia, narušený vývin reči

Dysfónia

Poruchy hlasu

Dyzartria

Dyzartria, anartria a apraxia

Hypernazalita, hyponazalita

Poruchy rezonancie, palatolália

Kognitívno - komunikačná porucha

A poruchy pri narušení nedominantnej hemisféry

Poruchy plynulosti reči

Zajakavosť a brblavosť

všetky

vekové skupiny

dospelý vek a seniori

deti, školský vek

dospelí a seniori

školský vek

deti

všetky

vekové skupiny

deti, školský vek

všetky

vekové skupiny

dospelí a seniori

Získané narušenie jazykových schopností napr. po cievnej príhode. Pacient má ťažkosti napríklad s porozumením, vyhľadvaním slov, pomenovaním a celkovo komunikáciou.

Porucha výslovnosti u detí. Deti majú ťažkosti s výslovnosťou hlások, sú často nezrozumiteľné. Ťažkosť môže byť v prípade jednej alebo viacerých hlások.

Vývinové poruchy učenia prejavujúce sa ťažkosťami v čítaní, písaní, počítaní, celkovo v oblasti gramotnosti.

Porucha posunu potravy tráviacim traktom, ktorá môže vzniknúť na akomkoľvek mieste od úst až po žalúdok. Môže sa vyskytovať v kontexte genetických alebo iných vrodených porúch, alebo po cievnej príhode, degeneratívnom ochorení mozgu atď.

Vývinová porucha jazykových schopností. Dieťa má ťažkosti s gramatickými pravidlami, zle skloňuje, časuje a pod. Často sú tu tiež poruchy porozumenia.

Poruchy hlasu, ktoré sa prejavujú v zmene kvality hlasu. Hlas môže byť slabý, dyšný, vyššie alebo hlbšie položený, prípadne sa môže jednať o dočasnú stratu hlasu a pod.

Získaná porucha reči, ktorá sa prejavuje v zrozumiteľnosti reči. Pacient nie je schopný správne a dostatočne artikulovať, prípadne sa pridružujú ťažkosti v rezonancii, fonácii a ostatných subsystémoch. Často sa vyskytuje po cievnej mozgovej príhode.

Prejavujú sa nedostatočnou alebo nadbytočnou účinnosťou nosovej dutiny pri hovorení. Poruchy rezonancie môžu byť spôsobené nedostatočnou funkciou mäkkého podnebia, rázštepmi, genetickými poruchami v prípade detí. U dospelých sa vyskytujú po úrazoch hlavy a krku, cievnich príhodách alebo následkom degeneratívnych procesov v mozgu.

Sú to také poruchy komunikácie, ktoré vznikajú na podklade kognitívneho deficitu, napríklad pri poruche pozornosti, pamäte a i. Najčastejšie sa jedná o deficity pri demenciách, kde dochádza postupne k celkovému úpadku poznávacích schopností a jazykových schopností.

Pri poruchách nedominantnej hemiféry (najčastejšie pravej) môže vzniknúť napr. neglect.

Poruchy plynulosti reči vznikajú najškôr už okolo 3-4 rokov. V tomto období môžu byť prirodzenou súčasťou vývinu alebo začiatok zajakávania. Prejavuje sa predovšetkým nefyziologickými (patologickými) pauzami, opakovaním hlásky alebo slabiky, predlžovaním hlásky a pod.

Brblavosť je patologické zrýchlenie reči, ktoré sa odzrkadlí v celkovej zrozumiteľnosti reči.

  • Facebook - Black Circle

01/2020 - 03/2021

Internetový portál klinickej logopédie

©