Recycled Paper
Narušenie zvukovej roviny reči

"Dyslália", artikulačná porucha, fonologická porucha, vývinová dyspraxia

Child at Psychologist

Vymedzenie pojmu

        Jednoducho povedané - tento pojem zahŕňa problémy s výslovnosťou. V dnešnej dobe ale máme pre dysláliu (aktuálne zastaraný pojem) výraz narušenie zvukovej roviny reči, ktorý zachytáva viacero príčin vzniku tejto ťažkosti. U logopédov ešte stále natrafíte na diagnózu dyslália, ktorá sa dnes bližšie špeficifuke ako artikulačná alebo fonologická porucha. Táto zmena mala ale svoj vývin. Začiatky logopédie ako odboru boli zamerné práve na prácu s rečou, konkrétne s výslovnosťou, ktorá je dnes nemalou súčasťou práce logopéda, nie je však jedinou.

Pri narušení zvukovej roviny reči (dyslálii) ide o neschopnosť správne vysloviť alebo používať hlásky materinského jazyka. Narušenie pôsobí rušivo na komunikačný zámer a môže sa prejavovať znížením zrozumiteľnosti reči — primárne narušenie zvukovej roviny reči nie je na základe iného postihnutia ako je napríklad sluchové, telesené atď.

       Nesprávna výslovnosť (fyziologická dyslália) je fyziologický stav len do veku 5 rokov, dnes označovaná ako vývinovo neustálená výslovnosť. O čo sa jedná? Deti sa vyvíjajú, rovnako ako ich artikulátory, teda orgány, ktoré sa podieľajú na výslovnosti. Vyvíja sa stav ústnej dutiny a najmä jazyk a jeho "hybné schopnosti". Predĺžený fyziologický vývin (predĺžená fyziologická dyslália) konštatujeme vo veku medzi 5-7 rokom. Za narušenie zvukovej roviny reči (dyslália) považujeme všetky odchýlky od normy vo výslovnosti vo veku po siedmom roku života. V reči je prítomná nesprávna tvorba hlások (najčastejšie "šušlanie" alebo hrdelné R) aj neustálená výslovnosť.

      Medzi narušenie zvukovej roviny reči zaraďujeme artikulačnú poruchu, fonologickú poruchu a vývinovú dysfáziu.

 

 

Symptómy

Vynechávanie hlások

   ryba - (w)iba, vlak - v(u)ak

Nesprávna tvorba hlások

   najčastejšie sa jedná o hlásky R (francúzske R)

    a S C Z Č tvorené medzi zubami

Nahrádzanie hlások

           ryba - jiba, vlak - vjak, vrana - vlana

Pridávanie hlások

           rybak

      Symptomatológia ťažkostí súvisiacich s výslovnosťou je veľmi variabilná a ukrem uvedeného existujú ešte ďalšie znaky, ktorých prítomnosť v reči dieťaťa naznačuje ťažkosť. Je dôležité odlíšiť, či sa jedná výlučne o izolovaný problém vo výslovnosti alebo sa v klinickom obraze vyskytujú aj ťažkosti spojené s jazykom ako systémom. Komolí dieťa slová? Vynecháva posledné hlásky alebo slabiky v slovách? Sú v reči dieťaťa pozorované aj problémy s gramatikou a tvorbou viet?

      Ak má ťažkosť charakter čisto rečovej ťažkosti, bude sa pravdepodobne jednať o artikulačnú poruchu. Ak sú sledované aj jazykové ťažkosti, musíme siahnuť aj po možnosti fonologických ťažkostí alebo omnoho komplexnejších - v kontexte vývinovej dysfázie alebo dyspraxie.

 
 

Príčiny vzniku

      Pre narušenie zvukovej roviny reči väčšinou platí, že nie je možné identifikovať jednu príčinu — jedná sa o komplex príčin a ich vzájomné prelínanie. Primárne tieto faktory spôsobia narušenie zvukovej roviny reči a sekundárne sa nesprávne vytvorené vzorce fixujú.

 

Artikulačná porucha

      V tomto prípade sú známe príčiny delené na orgánové odchýlky a funkčné príčiny. Orgánovými príčinami sa myslia anomálie rečových orgánov (zhryz, podnebie, jazyk, sánka, rázštepy, zväčšená nosohltanová mandľa apod.). Funkčné príčiny sú orofaciálne dysfunkcie alebo myofunkčná porucha.
     Neznámymi faktormi je spoločenské prostredie, pohybová neobratnosť alebo nesprávny postoj prostredia k rečovému vývinu dieťaťa. Artikulačnou poruchou sa teda myslí skutočný deficit v rámci motoriky artikulačných orgánov. Oslabená špička jazyka? Oslabený chrbát jazyka? Nedostatočný perný uzáver? Všetky tieto príčiny spätne vplývajú na tvorbu hlások.

      Problémy s výslovnosťou môžu byť spôsobené aj inými faktormi, ako je práve ťažkosť v motorike. Sú to ťažkosti jazykového charakteru. O rozdiele medzi rečou a jazykom nájdete tu:   .

 

Fonologická porucha

    V prípade, že logopéd zadefinuje ťažkosti vo výslovnosti ako následok jazykových problémov, hovoríme o fonologickej poruche (alebo o vývinovej dysfázii). V takom prípade sa mení terapeutický postup, preto je nesmierne dôležité realizovať kvalitnú logopedickú diagnostiku.

    Pri ťažkostiach v jazykovom systéme, resp. konkrétne vo fonológii, môžeme uvažovať o nedostatočne rozvinutom fonematickom uvedomovaní, alebo o nedostatočne vycibrenom sluchu (nie sluchovom postihnutí) v kontexte narušenej fonematickej diskriminácii. V zásade ale platí, že pri takýchto ťažkostiach vždy uvažujeme o kombinácii faktorov. V kontexte fonologickej poruchy uvažujeme aj o kombinácii faktorov na kognitívnom (poznávacom) podklade a o kvalite stimulov, ktoré dieťa dostáva prostredníctvom všetkých zmyslov.
 

 

Diagnostika a vyšetrenie dieťaťa s narušením zvukovej roviny

... na čo sa pripraviť?

     Diagnostika je niekedy veľmi zjavná, nakoľko ťažkosti s výslovnosťou sú počuteľné v pár výpovediach. Dôležité je ale zadefinovať príčinu, aby mohla byť správne nastavená terapia.

Teacher and Pupil

Základné časti vyšetrenia 

 

  • anamnéza osobná, rodinná a školská, pozorovanie a rozhovor s vami rodičmi

  • vyšetrenie ústnej dutiny, teda pohyblivosť a sila jazyka, rýchlosť prevedenia pohybov jazykom, podjazyková uzdička, zúbky, mäkké aj tvrdé podnebie a pery)

  • vyšetrenie oromotoriky - podobné ako v prvom prípade, no táto oblasť sa sústredí výlučne na pohyb jazyka a ostatných artikulátorov v rôznych smeroch)

  • vyšetrenie fonematickej diferenciácie, čo je rozlišovanie jednotlivých zvukov resp. foném)

  • vyšetrenie výslovnosti, takže zadefinovať, ktoré hlásky sú problematické, v akých polohách

  • vyšetrenie fonematického uvedomovania - slabikovanie, určovanie prvej a poslednej hlásky atď. 

    Logopéd si počas vyšetrenia priebežne stanovuje hypotézu, ktorú overuje rôznymi testami. Kladieme si otázky, ako "jedná sa len o problémy vo výslovnosti, alebo problém s výslovnosťou je len jedným z mnoha symptómov iného problému?", "dokáže dieťa rozoznávať jednotlivé hlásky sluchom?", "ako dobre dieťaťu rozumiem?", "ako dieťa narába s jazykom?", "skloňuje slová správne?" a pod.

    Vyššie uvedené diagnostické body sú dôležitým základom pri vyšetreovaní porúch na úrovni zvukovej roviny, no často sú podľa uváženia logopéda dopĺňané ďalšími testami.

   

    Existujú výraznejšie rozdiely medzi fonologickou poruchou, artikulačnou poruchou a vývinovou dyspraxiou napriek tomu, že sú zaradené pod jeden zastrešujúci pojem - poruchy zvukovej roviny reči. Je to tak preto, lebo všetky tri sa prejavujú predovšetkým práve vo výslovnosti. V logopedickej diagnostike je dôležité ich odlíšiť, nakoľko terapia sa výrazne líši.

    V prípade dyspraxie a fonologickej poruchy je častokrát výraznejšie narušená celková zrozumiteľnosť reči dieťaťa. Slová sú skomolené, takže zo slova "čajík" nám môže jednoducho vzniknúť "jatik" a zo "snehuliaka" výjde "helia alebo sheluniak slenuhiak", atď. Nepokúšajte sa zadefinovať problém sami - je ďaleko komplexnejší ako sa zdá. V niektorých prípadoch vývinovej dyspraxie má dieťa problém vysloviť aj jednoduché samohlásky a v niektorých sa jedná len o drobné "prešmyčky" v slove. Na druhej strane artikulačná porucha, ktorá zasiahne viacero hlások môže vyzerať katastrofálne a nebudete Vášmu dieťaťu vôbec nič rozumieť. Stále to ale nemusí byť fonologický deficit.

   

      Vášmu dieťaťu môžete v každom prípade odkázať, že teta logopédka použije maximálne jazykovú špachtličku ako najnebezpečnejší nástroj, ktorý budú spolu obžúvať ako lízatko a celý proces bude vyzerať pravdepodobne ako fajn hra.

Terapia a možnosti zlepšenia

Artikulačná porucha

 

     Všetko záleží od toho, na základe čoho vnikol u Vášho dieťaťa problém. Pokiaľ sa jedná o problém s nedostatočnou silou jazyka, používame cvičenia na zlepšenie jeho sily a celkovo pohybov, tzv. oromotorické cvičenia. Prvým krokom je teda pripraviť sval ktorý sa podieľa na výslovnosti snáď najviac. Cvičenia je dôležité robiť s určitými princípmi, ktoré Vám podrobne vysvetlí logopéd. Pokiaľ je problémom zlozvyk (napríklad cmúľanie palca), je potrebné na tom popracovať. Ak ťažkosti s výslovnosťou zahŕňajú aj problémy jazykového charakteru, terapie bývajú dlhšie a omnoho komplexnejšie.

      Práca s oromotorikou je často dôležitým prvým krokom, ďalším je vyvodenie nového rečového vzoru, resp. vyvodenie hlásky. Na tejto časti pracuje výlučne logopéd, neodporúča sa na tomto kroku pracovať doma. Keď už je hláska vyvodená, fixuje sa. Proces fixácie sa posúva od fixovania naučenej hlásky do slabík (slabikové pasáže), slov (v rôznych polohách) a viet, Posledná úroveň sa mnohokrát realizuje prostredníctvom básní, pre ktoré sú logopédi najviac povestní. Ako však už môžete vidieť - nie je to len o básniach, a pokiaľ sa stretnete s tým, že by Vaše dieťa ešte nebolo schopné vôbec vytvoriť danú hlásku a logopéd Vám podá ako prvý terapeutický krok hneď básne alebo opakovanie slov, nemusí sa jednať práve o správny spôsob terapie.

      Je žiadúce terapiu zostaviť aj podľa dieťaťa ako takého. Nie je vhodné sa mu vo všetkom prispôsobiť, no poznať jeho spôsoby učenia je veľmi potrebné. Potrebuje sa hýbať? Potrebuje veci ohmatávať? Stačí mu obrázok? Potrebuje sa niekedy postaviť zo stoličky? Učí sa čisto sluchovou cestou? Zároveň treba mať na pamäti, že deti sú stále len deti. Niekedy príliš skoro vyžadujeme, aby sedeli priamo, potichu, nehrali sa ale pracovali. Práve preto idú logopedické cvičenia najlepšie formou hry.

Fonologická porucha

      Ak boli u dieťaťa zistené okrem rečových ťažkosti aj jazykové, terapia zasahuje hlbšie do jazykového systému. Čo to znamená? V prípade fonologickej poruchy ide okrem iného o ťažkosti s nedostatočným sluchovým rozlišovaním hlások. Zjednodušene povedané. To znamená, že dieťa si nemôže osvojiť hlásku, ktorú nedostatočn rozlišuje od iných.

      Všetky hlásky majú svoje lingvistické črty, pričom každá hláska má svoje individuálne črty, ktoré sú unikátne len pre ňu - niečo ako otlačok prsta. Pre príklad uvedieme rozdiel medzi hláskami S a Z. Hláska S nie je tvorená s účinnosťou hlasu, takže je neznelá, pričom naopak hláska Z je znelá. Pokiaľ dieťa nemá dostatočne osvojenú črtu znelosti, bude mu robiť problém tieto hlásky rozlíšiť a aj tvoriť. Podobne môžeme čakať ťažkosti aj v hláskach Š a Ž. V terapii sa teda následne prostredníctvom špecifických cvičení sústreďujeme na dostatočné "naladenie ušiek" dieťaťa a následné osvojenie hlások. Jednou z často používaných metód je napríklad metafon.

Vývinová dyspraxia    

 

       Ako aj u predchádzajúcich porúch, aj v prípade vývinovej dyspraxie veľmi záleží od stupňa narušenia. V ťažkých prípadoch má dieťa problém vytvoriť samostatnú samohlásku (prípadne samotná reč je len čisto samohlásková) a v tých ľahších sú v reči prítomné drobné skomoleniny slov. V prípade dyspraxie sa jedná o narušenie motorického programovania a plánovania, čo vôbec nesúvisí so silou artikulačných orgánov. Tu je dôležité nacvičiť práve tieto programy a plány a vštepovat ich diťeaťťu najčastejšie formou drilu. Motorické úkony sú realizované od najväčších (skákanie, krokovanie, tlieskanie) po najmenšie (oromotorické sekvencie teda oromotorické pohyby realizované v rade alebo drobné phyby rúk a ich organizácia za sebou ako napr. tlesknutie, lusknutie, buchnutie). Okrem takýchto motorických úkonov, je dôležitá ich integrácia s ostatnými zmyslami, aby sme jednoducho povedané naučili mozog prijímať a adekvátne spracúvať informácie zo všetkých zmyslov, rovnako ako adekvátne reagovať formou expresie. 

       V kontexte samotného rozprávania sa posúvame od drilovania samohlások k postupnému spájaniu týchto samohlások do slabík v rôznych postaveniach až po slová. V najťažších prípadoch vývinovej dyspraxie je prvé slovo zázrakom, na ktorý sa neustále nadväzuje a ktorý sa neustále dookola driluje.

 
 

Slová začínajúce na hlásky S, Z a C

Mgr. Ivana Mihaldová

autorské práva na obrázky nevlastním

Tréning výslovnosti. 12 obrázkov, ktoré začínajú na hlásky C, S a Z. Materiál využívajte v prípade, že potrebujete nacvičiť používanie týchto hlások na začiatku slov. Možné vytlačiť 2x na pexeso, alebo využitie pri hrách (teplo/zima, hľadanie obrázkov podľa inštrukcii atď.) 

Neodporúčame používať materiál bez odporúčania Vášho klinického logopéda.

"Človeče nehnevaj sa!" na logopedickô

Mgr. Ivana Mihaldová

"Človeče nehnevaj sa! na logopedickô" je hra vymyslená predovšetkým pri tréningu výslovnosti hlások, respektíve pri fixácii trénovanej hlásky do slov. Aby tá naša logopédia nebola častokrát len o nezáživnom opakovaní po terapeutovi či rodičovi, môžeme používať aj takéto spôsoby.

Prvá strana dokumentu je predloha, ako budete zostavovať a ukladať vystrihnuté časti.

Ďalšie 3 strany dokumentu sú na vystrihnutie. 

Podľa predlohy - farebné časti ostávajú farebné a plnia presne takú istú úlohu ako je to v hre človeče nehnevaj sa. Biele časti majú na sebe určitý symbol. Úlohou ceruzky ja nakresliť vyžrebovaný obrázok, pričom protihráč má uhádnuť, čo to je. Reproduktor znamená obrázok opísať, masky obrázok zahrať, žiarovka vytvoriť otázku tak, aby odpoveďou bol zobrazený obrázok a dve šípky znamená zopakovať slovo (podľa obrázka) 5x. 

V strede hracieho poľa sú uložené obrázky, ktoré sú zamerané na trénovanú hlásku. Posúvate sa kockou a môžete sa navzájom vyhadzovať. Keď panáčikom prejdete celé kolo, dostávate sa naspäť do domčeka hodením kockou, pričom je potrebné, aby padlo číslo 4.

Vyhráva ten, ktor dôjde so všetkými 4 panáčikmi do svojho domčeka.