Narušenie zvukovej roviny reči

"Dyslália", artikulačná porucha, fonologická porucha, dyspraxia

Charakteristika pojmu

        Jednoducho povedané - tento pojem zahŕňa problémy s výslovnosťou. V dnešnej dobe ale máme pre dysláliu (aktuálne zastaraný pojem) výraz narušenie zvukovej roviny reči, ktorý zachytáva viacero príčin vzniku tejto ťažkosti. U logopédov ešte stále natrafíte na diagnózu dyslália, ktorá sa dnes bližšie špeficifuke ako artikulačná alebo fonologická porucha. Táto zmena mala ale svoj vývin. Začiatky logopédie ako odboru boli zamerné práve na prácu s rečou, konkrétne s výslovnosťou, ktorá je dnes nemalou súčasťou práce logopéda, nie je však jedinou.

Pri narušení zvukovej roviny reči (dyslálii) ide o neschopnosť správne vysloviť alebo používať hlásky materinského jazyka. Narušenie pôsobí rušivo na komunikačný zámer a môže sa prejavovať znížením zrozumiteľnosti reči — primárne narušenie zvukovej roviny reči nie je na základe iného postihnutia ako je napríklad sluchové, telesené atď.

       Nesprávna výslovnosť (fyziologická dyslália) je fyziologický stav len do veku 5 rokov, dnes označovaná ako vývinovo neustálená výslovnosť. O čo sa jedná? Deti sa vyvíjajú, rovnako ako ich artikulátory, teda orgány, ktoré sa podieľajú na výslovnosti. Vyvíja sa stav ústnej dutiny a najmä jazyk a jeho "hybné schopnosti". Predĺžený fyziologický vývin (predĺžená fyziologická dyslália) konštatujeme vo veku medzi 5-7 rokom. Za narušenie zvukovej roviny reči (dyslália) považujeme všetky odchýlky od normy vo výslovnosti vo veku po siedmom roku života. V reči je prítomná nesprávna tvorba hlások (najčastejšie "šušlanie" alebo hrdelné R) aj neustálená výslovnosť.

Medzi narušenie zvukovej roviny reči zaraďujeme      A R T I K U L A Č N Á   P O R U C H A 

                                                                          F O N O L O G I C K Á    P O R U C H A

                                                                          V Ý V I N O V Á    D Y S P R A X I A 

Symptómy

Vynechávanie hlások

   ryba - (w)iba, vlak - v(u)ak

Nesprávna tvorba hlások

   najčastejšie sa jedná o hlásky R (francúzske R)

    a S C Z Č tvorené medzi zubami

Nahrádzanie hlások

           ryba - jiba, vlak - vjak, vrana - vlana

Pridávanie hlások

           rybak

      Symptomatológia ťažkostí súvisiacich s výslovnosťou je veľmi variabilná a ukrem uvedeného existujú ešte ďalšie znaky, ktorých prítomnosť v reči dieťaťa naznačuje ťažkosť. Je dôležité odlíšiť, či sa jedná výlučne o izolovaný problém vo výslovnosti alebo sa v klinickom obraze vyskytujú aj ťažkosti spojené s jazykom ako systémom. Komolí dieťa slová? Vynecháva posledné hlásky alebo slabiky v slovách? Sú v reči dieťaťa pozorované aj problémy s gramatikou a tvorbou viet?

      Ak má ťažkosť charakter čisto rečovej ťažkosti, bude sa pravdepodobne jednať o artikulačnú poruchu. Ak sú sledované aj jazykové ťažkosti, musíme siahnuť aj po možnosti fonologických ťažkostí alebo omnoho komplexnejších - v kontexte vývinovej dysfázie alebo dyspraxie.

Príčiny vzniku

      Pre narušenie zvukovej roviny reči väčšinou platí, že nie je možné identifikovať jednu príčinu — jedná sa o komplex príčin a ich vzájomné prelínanie. Primárne tieto faktory spôsobia narušenie zvukovej roviny reči a sekundárne sa nesprávne vytvorené vzorce fixujú.

 

      Pri artikulačnej poruche sú známe príčiny delené na orgánové odchýlky a funkčné príčiny. Orgánovými príčinami sa myslia anomálie rečových orgánov (zhryz, podnebie, jazyk, sánka, rázštepy, zväčšená nosohltanová mandľa apod.). Funkčné príčiny sú orofaciálne dysfunkcie alebo myofunkčná porucha.
     Neznámymi faktormi je spoločenské prostredie, pohybová neobratnosť alebo nesprávny postoj prostredia k rečovému vývinu dieťaťa. Artikulačnou poruchou sa teda myslí skutočný deficit v rámci motoriky artikulačných orgánov. Oslabená špička jazyka? Oslabený chrbát jazyka? Nedostatočný perný uzáver? Všetky tieto príčiny spätne vplývajú na tvorbu hlások.

      Problémy s výslovnosťou môžu byť spôsobené aj inými faktormi, ako je práve ťažkosť v motorike. Sú to ťažkosti jazykového charakteru. O rozdiele medzi rečou a jazykom nájdete tu:     . V prípade, že logopéd zadefinuje ťažkosti vo výslovnosti ako následok jazykových problémov, hovoríme o fonologickej poruche. V takom prípade sa mení terapeutický postup, preto je nesmierne dôležité realizovať  kvalitnú logopedickú diagnostiku.

        Pri ťažkostiach v jazykovom systéme (resp. vo fonológii) môžeme uvažovať o nedostatočne rozvinutom fonematickom uvedomení, čo je schopnosť, ktorá sa vyvíja.  V zásade ale platí, že pri takýchto ťažkostiach vždy uvažujeme o kombinácii faktorov.

      Je dôležité ako odborník vedieť, ku čomu sa prikláňame, pretože na základe toho zostavujeme terapiu a vôbec - pristupujeme k dieťaťu. V kontexte fonologickej poruchy teda uvažujeme o kombinácii faktorov na kognitívnom (poznávacom) podklade a o kvalite stimulov, ktoré dieťa dostáva prostredníctvom všetkých zmyslov.
 

Ako diagnostikujeme dieťa s narušením zvukovej roviny?

     Diagnostika je niekedy veľmi zjavná, nakoľko ťažkosti s výslovnosťou sú počuteľné v pár výpovediach. Dôležité je ale zadefinovať príčinu, aby mohla byť správne nastavená terapia.

  • vyšetrenie ústnej dutiny (pohyblivosť a sila jazyka, rýchlosť prevedenia pohybov jazykom, podjazyková uzdička, zúbky, mäkké aj tvrdé podnebie a pery)

  • vyšetrenie oromotoriky (podobné ako v prvom prípade, no táto oblasť sa sústredí výlučne na pohyb jazyka v rôznych smeroch)

  • vyšetrenie fonematickej diferenciácie (rozlišovanie jednotlivých zvukov)

  • vyšetrenie výslovnosti (zadefinovať, ktoré hlásky sú problematické, v akých polohách)

      Logopéd si počas vyšetrenia priebežne stanovuje hypotézu, ktorú overuje rôznymi testami. Kladieme si otázky, ako "jedná sa len o problémy vo výslovnosti, alebo problém s výslovnosťou je len jedným z mnoha symptómov iného problému?" "dokáže dieťa rozoznávať jednotlivé hlásky sluchom?" "ako dobre dieťaťu rozumiem?" "ako dieťa narába s jazykom?" "skloňuje slová správne?" a pod. Vyššie uvedené diagnostické body sú dôležitým základom pri vyšetreovaní porúch na úrovni zvukovej roviny, no často sú podľa uváženia logopéda dopĺňané ďalšími testami.

       Existujú teda výraznejšie rozdiely medzi fonologickou poruchou, artikulačnou poruchou a vývinovou dyspraxiou napriek tomu, že sú zaradené pod jeden zastrešujúci pojem - poruchy zvukovej roviny reči. V logopedickej diagnostike je dôležité ich odlíšiť, nakoľko terapia sa výrazne líši. V prípade dyspraxie a fonologickej poruchy je častokrát výraznejšie znarušená celková zrozumiteľnosť reči dieťaťa. Slová sú skomolené, takže zo slova "čajík" nám môže jednoducho vzniknúť "jatik" a zo "snehuliaka" výjde "helia alebo sheluniak slenuhiak, . . . ". Nepokúšajte sa zadefinovať problém sami - je ďaleko komplexnejší ako sa zdá. V niektorých prípadoch vývinovej dyspraxie má dieťa problém vysloviť aj jednoduché samohlásky a v niektorých sa jedná len o drobné "prešmyčky" v slove. Na druhej strane artikulačná porucha, ktorá zasiahne viacero hlások môže vyzerať katastrofálne a nebudete Vášmu dieťaťu vôbec nič rozumieť. Stále to ale nemusí byť fonologický deficit.

    Vášmu dieťaťu môžete v každom prípade odkázať, že teta logopédka použije maximálne jazykovú špachtličku ako najnebezpečnejší nástroj pri diagnostike.

Aká je terapia?

      Všetko záleží od toho, na základe čoho vnikol u Vášho dieťaťa problém. Pokiaľ sa jedná o problém s nedostatočnou silou jazyka, používame cvičenia na zlepšenie jeho sily a celkovo pohybov, tzv. oromotorické cvičenia. Prvým krokom je teda pripraviť sval ktorý sa podieľa na výslovnosti snáď najviac. Cvičenia je dôležité robiť s určitými princípmi, ktoré Vám podrobne vysvetlí logopéd. Pokiaľ je problémom zlozvyk (napríklad cmúľanie palca), je potrebné na tom popracovať. Ak ťažkosti s výslovnosťou zahŕňajú aj problémy jazykového charakteru, terapie bývajú dlhšie a omnoho komplexnejšie.

      Práca s oromotorikou je často dôležitým prvým krokom, ďalším je vyvodenie nového rečového vzoru, resp. vyvodenie hlásky. Na tejto časti pracuje výlučne logopéd, neodporúča sa na tomto kroku pracovať doma. Keď už je hláska vyvodená, fifuje sa. Proces fixácie sa posúva od fixovania naučenej hlásky do slabík, slov (v rôznych polohách) a viet, Posledná úroveň sa mnohokrát realizuje prostredníctvom básní, pre ktoré sú logopédi najviac povestní. Ako však už môžete vidieť - nie je to len o básniach, a pokiaľ sa stretnete s tým, že by Vám logopéd podal ako terapiu hneď básne, nemusí sa jednať práve o správny spôsob terapie.

      Je žiadúce terapiu zostaviť aj podľa dieťaťa ako takého. Nie je vhodné sa mu vo všetkom prispôsobiť, no poznať jeho spôsoby učenia je veľmi potrebné. Potrebuje sa hýbať? Potrebuje veci ohmatávať? Stačí mu obrázok? Potrebuje sa niekedy postaviť zo stoličky? Učí sa čisto sluchovou cestou? Zároveň treba mať na pamäti, že deti sú stále len deti. Niekedy príliš skoro vyžadujeme, aby sedeli priamo, potichu, nehrali sa ale pracovali. Práve preto idú logopedické cvičenia najlepšie formou hry.

      Ak boli u dieťaťa zistené okrem rečových ťažkosti aj jazykové, terapia zasahuje hlbšie do jazykového systému. Čo to znamená? V prípade fonologickej poruchy ide okrem iného o ťažkosti s nedostatočným sluchovým rozlišovaním hlások. Zjednodušene povedané. To znamená, že dieťa si nemôže osvojiť hlásku, ktorú nedostatočn rozlišuje od iných.

      Všetky hlásky majú svoje lingvistické črty, pričom každá hláska má svoje individuálne črty, ktoré sú unikátne len pre ňu - niečo ako otlačok prsta. Pre príklad uvedieme rozdiel medzi hláskami S a Z. Hláska S nie je tvorená s účinnosťou hlasu, takže je neznelá, pričom naopak hláska Z je znelá. Pokiaľ dieťa nemá dostatočne osvojenú črtu znelosti, bude mu robiť problém tieto hlásky rozlíšiť a aj tvoriť. Podobne môžeme čakať ťažkosti aj v hláskach Š a Ž. V terapii sa teda následne prostredníctvom špecifických cvičení sústreďujeme na dostatočné "naladenie ušiek" dieťaťa a následné osvojenie hlások.

      

  • Facebook - Black Circle

01/2020 - 03/2021

Internetový portál klinickej logopédie

©