Oneskorený nástup reči alebo jazykový deficit ?

Naučte sa rozdiel.

Deti sa učia rozprávať v rozličných obdobiach. Ako rozpoznáte, či sa jedná o neskorší nástup rozprávania alebo o jazykový problém ? Prečítajte si rady nižšie a ak máte obavy, vyhľadajte logopéda.

Rodičia sú rozumní . . .

      Následný text preložený zo ztránky asha.org. Svoje dieťa poznáte. Rozumiete tomu čo potrebuje, keď Vám prstom ukáže na dvere. Počujete ich rozprávať a sledujete ich pri hre. Pamätáte si, čo Vaše staršie dieťa robilo a že jeho reč sa vyvíjala podobne. Je prirodzené porovnávať Vaše dieťa s ostatnými, rovnako ako je prirodzené sa obávať, keď Vaše dieťa nedrží krok so svojimi rovesníkmi.

      Môžete sa opýtať Vašich rodičov, príbuzných alebo Vášho lekára, aký majú na to názor. Môžete dostať odpovede ako napríklad Môj syn bol tiež hodne pomalý. Teraz sa mu nezavrú ústa." alebo "Neboj sa - ona z toho vyrastie." Váš doktor Vám možno povie, že sa nemusíte obávať do doby, kým Vaše dieťa nemá nastúpiť do školy. A možno aj majú pravdu.

Je tu však aj možnosť, že sa mýlia a Vy sa budete potom cítiť vinní, že sa čakali tak dlho a neurobili ste niečo skôr.

Ako si byť aspoň trocha istý ?

      Istota je utópia - nikdy nič neviete na 100%. Všetky deti prechádzajú rovnakými vývinovými obdobiami. Je však ťažké povedať, kedy Vaše dieťa "dorazí" do daného obdobia. Existuje tiež rozptyl, odchýlka v tom, čo je ešte bežné a čo nie a táto odchýlka dosť variuje. Reč a jazykový vývin Vášho dieťaťa závisí od:

  • jeho prirodzenej schopnosti učiť sa jazyk

  • iných schopností, ktoré nadobúda v tom danom čase

  • koľko rečových stimulov dostáva počas dňa a akú majú kvalitu

  • ako ľudia reagujú na to čo hovorí alebo robí.

Je teda nesmierne náročné povedať, ako sa bude vyvíjať reč a jazyk Vášho dieťaťa v priebehu 3 mesiacov či roka.

Rizikové faktory

      Má Vaše dieťa vek medzi 18 až 30 mesiacom a nerozpráva tak ako by ste očakávali? Niektoré faktory pôsobia ako rizikové pre vývin komunikačných schopností Vášho dieťaťa.

  • Jazykové porozumenie (v logopedickej terminológii aj impresia alebo percepcia). Dieťa väčšinou rozumie jazyku skôr, ako ho začne používať. Vaše dieťa je schopné napríklad ukázať na predmet, ktorý pomenujete alebo realizovať inštrukciu. Ak Vaše dieťa dostatočne rozumie, je pravdepodobné, že jednoduchšie nadviaže na tvorbu reči (expresiu). Ak máte pocit, že Vaše dieťa nerozumie tomu, čo mu hovoríte, môže sa jednať o oneskorenie jeho vývinu reči. Je však nutné poznamenať, že často krát sú naše očakávania v tom, čomu by malo dieťa rozumieť vysoké.  Dieťa v 1 roku nebude rozumieť štvor-stupňovým povelom s náročnou vetnou skladbou a slovnou zásobou dospelého človeka. Preto skôr, ako ohodnotíme výkon dieťaťa v istých oblastiach, je nutné ohodnotiť aj Vaše stratégie komunikácie a rozobrať Vaše očakávania týkajúce sa komunikačných schopností Vašeho dieťaťa.

  • Používanie gest.  Skôr, ako začne Vaše dieťa verbálne komunikovať, bude používať gestá. Tieto zahŕňajú ukazovanie, kývanie rúčkou (ako pozdrav) alebo naťahovanie sa rukami za Vami ako žiadosť o podvihnutie. Gestá sú mnohokrát hodnotené ako prediktor vývinu reči, teda jeho prítomnosť je nutná na to, aby dieťa začalo komunikovať.

  • Učenie sa novým slovám. Vaše dieťa môže byť pomalšie v rozvoji jazykovej kompetencie, no každý mesiac by malo skúšať používať nové slová. Neskôr (okolo 2. roka) by malo začať slová spájať do viet, začať tvoriť otázky. Sledujte teda aj osvojovanie nových slov.

 

     Mať ťažkosť s čímkoľvek uvedeným v zozname neznamená, že Vaše dieťa má ťažkosti v zmysle narušenia alebo oneskorenia. Jedná sa o rizikové faktory. Ak ste si vedomý prítomnosti niektorého z uvedeného v prípade Vášho dieťaťa, nebojte sa oslovi't logopéda vo Vašom okolí, ktorý objektívne zhodnotí úroveň reči.

      Vy poznáte svoje dieťa najlepšie. Nemusíte čakať, ak si myslíte, že Vaše dieťa má problém a nemusíte hádať, či Vaše dieťa doženie rovesníkov. Môžete s Vašim dieťaťom zájsť za logopédom, ktorý s Vami preberie Vaše obavy a otestuje úroveň vývinu reči dieťaťa. Podá Vám možnosti stratégii a nápadov, ako u Vášho dieťaťa rozvíjať komunikáciu. Následne sa môžete dohodnúť na kontrole o pár mesiacov, aby ste spoločne zhodnotili zmeny vo vývine. Pokiaľ logopéd zhodnotí prítomnosť problému, dohodnete sa na pravidelných stretnutiach, ktorých cieľom bude práca na komunikačných schopnostiach Vášho dieťaťa a priblíženie sa čo najväčšmi k požadovanej úrovni vývinu.

Wood Panel
 

Skorá identifikácia symptómov v reči Vášho dieťaťa

Ako spoznať symptómy narušenej komunikačnej schopnosti?

       Deti sa vyvíjajú svojou rýchlosťou. Niektoré deti rozprávajú a chodia veľmi skoro, iným to trvá dlhšie. Väčšina detí si začína osvojovať tieto schopnosti v rozmedzí od 12 do 18 mesiacov. Dieťa, ktorému to trvá dlhšie, môže (ale nemusí) mať nejaký problém.

     Je dôležité vedieť, čo očakávať. Tu nájdete niektoré zo znakov narušenia v jazyku, reči a sluchu. Vedľa každej schopnosti nájdete vekový rozsah, v rámci ktorého sa očakáva jej osvojenie.

Jazykové ťažkosti

     Jazyk pozostáva zo slov, ktorými sa vyjadrujeme, na základe ktorých zdieľame svoje myšlienky a dostávame čo chceme. Jazyk zahŕňa rozprávanie, porozumenie, čítanie a písanie. Dieťa s ťažkosťami v týchto oblastiach môže mať problém v jednom alebo viacerých z uvedeného.

Baby Playing with Building Blocks

Rečové ťažkosti

     Reč predstavuje spôsob, akým tvoríme zvuky a slová (známe ako výslovnosť). Je prirodzené pre deti vyslovovať niektoré zvuky nesprávnym spôsobom. Niektoré zvuky sa jednoducho málokedy vyvinú do 4 - 5 roku dieťaťa.

       Medzi najčastejšie otázky slovenských rodičov patrí otázka výslovnosti hlások L R S C Z Dz Š Č Ž Dž a možno aj práve vy hľadáte na stránkach LogoPortálu odpovedať na túto otázku. Jedná sa o najťažšie hlásky v našom jazyku a aj práve preto patria medzi posledné, ktoré si deti väčšinou osvojujú.

       V prípade hlásky R sa mnohokrát stretávame s obavami rodičov dieťaťa do 3. roka. Jedná sa často o deti, ktoré si jednotlivé hlásky osvojili veľmi rýchlo a hlásku R jednoducho nie a nie. Treba hneď na úvod povedať, že dieťa v tak nízkom veku nikdy nenúťte do tvorby tejto hlásky, nakoľko práve takýmto spôsobom často vzniká skutočné "ráčkovanie" (tvorba hlásky v hrdle, francúzske R).

Narodenie - 3 mesiace

Neusmieva sa, neprejavuje záujem o druhých ľudí.

4 - 7 mesiacov

Nedžavoce.

7 - 12 mesiacov

Tvorí len pár zvukov. Nepoužíva gestá.

7 mesiacov - 2 roky

Nerozumie čo ostatní hovoria.

12 - 18 mesiacov

Hovorí len zopár slov.

1,5 - 2 roky

Nesnaží sa spájať 2 slová dokopy.

2 roky

Hovorí menej ako 50 slov, nespája slová.

2 -3 roky

Má ťažkosti hrať sa alebo komunikovať s druhými deťmi.

do 3 rokov

M N P H T K

do 4 rokov

B D J G F V

do 5 rokov

všetky ostatné

Pokiaľ si Vaše dieťa stihlo osvojiť všetky hlásky v tak nízkom veku, má ešte kopec času na najťažšiu hlásku. Potrebuje na to dozretie artikulačných orgánov, ktoré v tomto momente nie sú na takej úrovni, aby vytvorili vibráciu na úrovni horných rezákov. Hlásku R môže nahrádzať inými hláskami (ryba - jiba) alebo úplne vynechávať, čo znejde ako anglické "W". Dajte mu čas. Pokiaľ má Vaše dieťa medzi 4-5 rokom a hlásku si naďalej nemôže osvojiť, poraďte sa s najbližším logopédom, ktorý Vám poradí ako ďalej.

        Hláska L a sykavky sa osvojujú medzi 4-5 rokom. Ak máte dieťa v tomto veku a netvorí niektorú alebo viac z uvedených hlások,  poraďte sa s logopédom vo Vašom spáde, ktorý Vám poradí ako ďalej.

Zajakávanie

      Väčšina z nás sa pozastaví alebo zopakuje zvuk či slovo počas rozprávania. Ak sa to však stáva príliš často, môže sa jednať o zajakávanie. Malé deti (predovšetkým okolo 4. roka) môžu na krátko zajakávať - je to normálne a prejde to časom. Ide o vek, kedy jazykový vývin akoby predbehne ten rečový, takže kým dieťa veľmi dobre vie čo chce povedať, jeho ústa a vôbec celkovo koordinácia artikulátorov jednoducho nestíhajú. Je prirodzené v tomto veku pozorovať tvorbu nekompletných výrazov a viet "Mami, mami chcel som, uhm, mami, chcel som ... chcel som topánku." Často krát, keď začnete takéto situácie vnímať trošku podrobnejšie, všimnete si, že dieťa sa pri tom škrabká za uchom, obzerá súrodencove nové tričko alebo jeho pozornosť uchytila preletujúca mucha. Jednoducho - za takýmto prejavom je nie len predbiehajúci jazykový vývin, ale aj niečo tak jednoduché, ako uletená pozornosť.

       Znaky, že zajakávanie môže pretrvávať, nájdete v nasledovnej tabuľke.

2,5 - 4 roky

Má veľké ťažkosti s vyslovovaním zlukov alebo slov

Opakovanie prvej hlásky slova "l -l-l-l- l- lopta"

V jeho reči je príliš mnoho páuz.

Naťahuje prvé hlásky slova "llllllllopta"

    Svojmu dieťaťu môžete pomôcť tým, že mu dáte potrebný čas na vyjadrenie. Neprerušujte ho, keď rozpráva. Všímajte si správanie, ktoré má Vaše dieťa počas rozprávania - deti ktoré zajakávajú často krát zatvárajú oči, pracujú s celým telom a podobne.

     Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa môže mať tento problém, poraďte sa s logopédom.

Poruchy sluchu

     Niektoré deti sa môžu narodiť s poruchami sluchu, iné ho môžu stratiť počas vývinu. Niektoré zo symptómov sluchového narušenia zahŕňajú dole uvedené.

     Je dôležité povedať, že uvedené symptómy môžu byť dôvodom rôznych ťažkostí. Ak sa niečo z uvedeného vyskytuje u Vášho dieťaťa, (predovšetkým chýbajúce reakcie na zvukové podnety ako otáčanie sa za zvukmi), odporúčame poradiť sa s pediatrom.

nenasleduje jednocuhé pokyny

1 - 2 roky

nereaguje, keď na nich hovoríte ich menom

7 mesiacov - 1 rok

nevenuje pozornosť zvukom

narodenie - 1 rok

narodenie  - 3 roky

oneskoruje sa vo vývine reči a jazyka

Wood Panel
 

Kedy vyhľadať logopéda?

A ako postupovať ?

   Na stránkach LogoPortálu môžete vyhľadať všetky potrebné informácie k tejto otázke. Je nutné vedieť, čo Vás trápi, a prečo by ste potrebovali konzultovať problém s logopédom.

     Má Vaše dieťa problém vyslovovať? Netvorí slová? Máte pocit, že nepočuje? Ak si potrebujete ujasniť, s čím má Vaše dieťa ťažkosti, ešte raz si prejdite našu stránku, kde môžete nájsť niektoré zo skorých symptómov komunikačných ťažkostí.   

       Prečítajte si tiež tabuľky s vývinom reči.

Nurse Checking Girl

       Je dôležité povedať, že na poradenstvo a konzultácie s logopédom máte v každom prípade právo - ak máte obavy o vývin Vášho dieťaťa, konzultujte problém s pediatrom, prípadne Vám odporúčame sa nakontaktovať priamo na logopéda. Telefonicky alebo mailom aspoň stručne popíšte, kde vidíte u svojho dieťaťa problém, dohodnite si termín a predovšetkým - nebojte sa pýtať. Prostredníctvom internetu ste sa iste stretli s množstvom informácii, ktoré môžu ale aj vôbec nemusia byť pravdivé. Odporúčame preto stretnutie s odborníkom - v tomto prípade s klinickým alebo školským logopédom, ktorý tieto informácie vyvráti alebo potvrdí.       

        Nie z každého nevysloveného R je vážny problém a nie z každého tichšieho dieťaťa je autistické dieťa.