top of page

Kedy vyhľadať klinického logopéda v prípade dospelého človeka či seniora ?

Aktualizácia 14.12.2021

Ako prvé si treba uvedomiť, že logopédia sa už dávno nevzťahuje len na detskú populáciu. Zasahuje do všetkých vekových kategórii. Prečo sa o tom ale vie tak veľmi málo?

      V prípade dospelého veku je nutné vyhľadať klinického logopéda, nie školského. Keďže v spoločnosti stále vládne presvedčenie, že logopéd je človek, ktorý sa stará o výslovnosť detí, mnoho dospelých ľudí napríklad s poruchami hlasu ani nenapadne, že by mali hľadať práve logopéda.

    Preto sa v týchto vekových kategóriach k nám človek dostane až po indikácii lekára. Najčastejšie sa jedná o neurológa alebo ORL lekára či foniatra. Ďalej nimi môžu byť neurochirurgovia alebo interní lekári.

      V kontexte ľudí v dospelom veku a celkovo seniorov sa ku nám najčastejšie dostávajú ľudia po cievnych príhodách, úrazoch hlavy alebo s verifikovanou neurodegeneratívnou chorobou ako napríklad skleróza multiplex alebo parkinsonský syndróm. V poslednom prípade sa jedná buď o pacientov, ktorí majú ťažkosti s komunikáciou alebo prehĺtaním, alebo o tých, u ktorých je prítomné riziko, že sa tieto ťažkosti časom objavia (napríklad ťažkosti s prehĺtaním v prípade pacientov s parkinsonizmom).

Kedy teda vyhľadať logopéda v prípade vekových kategórií 18+ až po seniorov?

         V prípade hraničného veku okolo 18 rokov ľudia väčšinou pokračujú (alebo naopak ukončujú) v logopedickej intervencii ako bola nastavená do toho konkrétneho veku. Jedná sa o deti s vývinovou dysfáziou, poruchami učenia alebo zajakavosťou, či deti so syndrómami alebo detskou mozgovou obrnou.

         Ďalšou oblasťou sú úrazy hlavy, resp. kraniotraumy (úrazy hlavy a mozgu). Ak ste po úraze hlavy a prejavili sa u vás ťažkosti s komunikáciou (či už ťažkosti s výslovnosťou alebo ťažkosti pri "premieňaní myšlienok na slová", s výpadkom slov alebo gramatických pravidiel) alebo prehĺtaním (ťažké a namáhavé prehĺtanie, kašeľ po prehĺtaní, pocit zaseknutia stravy, zachádzanie stravy do nosa, dusenie a pod.), vyhľadajte logopéda. Je možné, že počas hospitalizácie sa vami aj nejaký sám príde - ak nie, pýtajte sa ošetrujúceho lekára.

          Neurologickí pacienti po cievnej príhode s ťažkosťami v komunikácii alebo prehĺtaní sú riešení klinickými logopédmi už počas hospitalizácie v akútnom štádiu ochorenia - pokiaľ nemocnica logopédom disponuje. Ak nie, rozhodne nečakajte a vyhľadajte klinického logopéda sami.

         V spomínaných prípadoch neurodegeneratívnych ochorení je klinický logopéd často súčasťou tímu, ktorí má pacienta v dlhodobej starostlivosti. Cieľom je ideálne zlepšenie stavu, alebo skôr stabilizácia stavu - či už sa jedná o komunikáciu a jej úroveň alebo prehĺtanie.

         Ďalej sú tu onkologické ochorenia. Akékoľvek onkologické ochorenie, kde môžeme zaradiť aj dôsledky liečby onkologického pacienta (chemoterapie, operácie a pod.), ktoré spôsobí ťažkosti s komunikáciou alebo prehĺtaním sú doménou klinického logopéda.

         Klinického logopéda by mali vyhľadať aj ľudia s poruchami hlasu, či sa už jedná o jeho úplný výpadok alebo narušenie jeho kvality na podklade akéhokoľvek ochorenia. Platí, že ak vás neindikuje na logopedické vyšetrenie lekár, môžete tak urobiť sami.

bottom of page