top of page

Mgr. Silvia Mináriková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

Univerzitná nemocnica s poliklinikou -

Milosrdní bratia 

Bratislava

Nemocničné oddelenia a JIS

starostlivosť sa vzťahuje na hospitalizovaných pacientov a ambulanciu

V praxi sa venuje uvedeným

 • komunikačné poruchy a poruchy prehĺtania u detí s onkologickým ochorením

 • dysfónie a afónie (poruchy hlasu)

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

190781129_10225924563890720_5294776267868554850_n.jpeg

Mgr. Zuzana Moškurjáková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

krajský odborník klinickej logopédie pre Žilinský kraj

hlavná odborníčka klinickej logopédie pre Slovensko

Ambulancia klinickej logopédie Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Ambulancia klinickej logopédie

V praxi sa venuje uvedeným

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • dysfónie a afónie

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

PaedDr. Mária Šišková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

krajský odborník klinickej logopédie pre Košický kraj

NZZ Ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých

Námestie SNP 2

Spišská Nová Ves

Práca v ambulancii

V praxi sa venuje uvedeným

 • oneskorený vývin reči, vývinová jazyková porucha (predtým označovaná ako dysfázia), narušený vývin reči, dyslália, fonologická porucha, mutizmus, elektívny mutizmus, myofunkčná porucha, dyspraxia, dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia

 • afázia, apraxia, alexia, agrafia, akalkúlia, komunikačno-kognitívne deficity pri demenciách

 • dyzartria, anartria, dysfónia a afónia

 • zajakavosť, brblavosť,

 • symptomatické poruchy reči (poruchy reči, ktoré sú sprievodným príznakom pri iných dominujúcich ochoreniach a postihnutiach), napr. pri rázštepoch pery a podnebia: palatolália, pri genetických syndrómoch, chromozómových odchýlkach (napr. Downov syndróm), metabolických ochoreniach, a. i.,poruchy reči pri poruche sluchu kompenzovanou načúvacím aparátom alebo kochleárnym implantátom, porucha motorickej realizácie reči pri detskej mozgovej obrne: vývinová dyzartria, pervazívna vývinová porucha reči : autizmus.​

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti a dospelých

 • v oblasti všetkých uvedených diagnóz

 • prostredníctvom mailovej komunikácie

 • po dohode What´s App, Messenger

logopedia.siskova@gmail.com

053/441 46 54

+421 907 944 074

IMG_9745_edited.jpg
bottom of page