K L I N I C K Á  
L O G O P É D I A

Mgr. Ivana Mihaldová

L O G O P É D

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok

 neurologické oddelenie

Nemocničné oddelenia, neurorehabilitácia a JIS

starostlivosť sa vzťahuje len na hospitalizovaných pacientov

 V praxi sa venuje uvedeným

 • neurogénne poruchy komunikácie u dospelých (afázie, apraxie, dyzartrie a komunikačné poruchy pri rôznych typoch degeneratívnych ochorení mozgu)

 • neurogénne dysfágie (poruchy prehĺtania a jedenia vzniknuté na podklade neurologických ochorení)

 • poradenstvo pre pacientov po cievnej príhode a pri neurodegeneratívnych ochoreniach mozgu (rôzne typy demencii) 

 • poradenstvo pre rodičov detí s poruchami výslovnosti

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka 

 • pre dospelých pacientov a deti

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom, po dohode cez Messanger,

       Facetime alebo ZOOM

IMG_3661_edited.jpg

Kontakt

ivana.uvn@gmail.com

044 / 438 2579

Mgr. Zuzana Moškurjáková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

krajský odborník klinickej logopédie pre Žilinský kraj

Ambulancia klinickej logopédie Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Ambulancia klinickej logopédie

V praxi sa venuje uvedeným

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • dysfónie a afónie

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

39707d4c-096b-420a-83f7-6d01e4af6879_edited.jpg

Kontakt

z.moskurjakova@gmail.com

0908 / 938 190

Mgr. Silvia Mináriková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

Univerzitná nemocnica s poliklinikou -

Milosrdní bratia 

Bratislava

Nemocničné oddelenia a JIS

starostlivosť sa vzťahuje na hospitalizovaných pacientov a ambulanciu

V praxi sa venuje uvedeným

 • komunikačné poruchy a poruchy prehĺtania u detí s onkologickým ochorením

 • dysfónie a afónie (poruchy hlasu)

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti aj dospelých pacientov

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

190781129_10225924563890720_5294776267868554850_n.jpeg

Kontakt

ambulancialogoped@gmail.com

0904 / 948 333

PaedDr. Mária Šišková

K L I N I C K Ý   L O G O P É D

krajský odborník klinickej logopédie pre Košický kraj

NZZ Ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých

Námestie SNP 2

Spišská Nová Ves

Práca v ambulancii

IMG_9745.jpg

V praxi sa venuje uvedeným

 • vývinová bezrečnosť: oneskorený vývin reči, vývinová jazyková porucha (predtým označovaná ako dysfázia), narušený vývin reči,

 • získaná orgánová bezrečnosť v dôsledku orgánového poškodenia mozgu: afázia,

 • získaná psychogénna bezrečnosť: mutizmus, elektívny mutizmus,

 • vývinová porucha artikulácie: dyslália, fonologická porucha,

 • vývinová porucha artikulácie vzniknutá v dôsledku funkčnej poruchy artikulačného aparátu: dysglosia -  myofunkčná porucha,

 • vývinová porucha motorického plánovania reči: dyspraxia,

 • získaná porucha motorického plánovania reči v dôsledku orgánového poškodenia mozgu: apraxia,

 • vývinové narušenie grafickej stránky reči: dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia,

 • porucha grafickej stránky reči ako dôsledok poškodenie mozgu: alexia, agrafia, akalkúlia,

 • porucha článkovania reči ako dôsledok poškodenia mozgu: dyzartria, anartria,

 • komunikačno-kognitívne deficity pri demenciách,

 • narušenie plynulosti reči: zajakavosť, brblavosť,

 • narušenie zvuku reči: fufnavosť,

 • funkčné, orgánové alebo psychogénne poruchy hlasu : dysfónia, afónia,

 • symptomatické poruchy reči (poruchy reči, ktoré sú sprievodným príznakom pri iných dominujúcich ochoreniach a postihnutiach), napr. pri rázštepoch pery a podnebia: palatolália, pri genetických syndrómoch, chromozómových odchýlkach (napr. Downov syndróm), metabolických ochoreniach, a. i.,poruchy reči pri poruche sluchu kompenzovanou načúvacím aparátom alebo kochleárnym implantátom, porucha motorickej realizácie reči pri detskej mozgovej obrne: vývinová dyzartria, pervazívna vývinová porucha reči : autizmus.​

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti a dospelých

 • v oblasti všetkých uvedených diagnóz

 • prostredníctvom mailovej komunikácie

 • po dohode What´s App, Messenger

Kontakt

logopedia.siskova@gmail.com

053/441 46 54

+421 907 944 074