K L I N I C K Á  

L O G O P É D I A

PhDr. Zuzana Moškurjáková

Atestovaný klinický logopéd

Banská Bystrica

Ambulancia klinickej logopédie Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Práca v ambulancii

Venuje sa uvedeným

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • vývinová dyspraxia

 • poruchy autistického spektra

 • palatolália a iné poruchy rezonancie

 • vývinová dysfázia a narušený vývin reči

 • zajakavosť a brblavosť

 • neurogénne poruchy komunikácie (afázie, dyzartrie)

 • dysfónie a afónie

 • poruchy učenia

Poradenstvo na LogoPortáli

 • deti aj dospelí

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • tvorba článkov - blogov

 • koordinácia zdravotníckeho tímu

Mgr. Ivana Mihaldová

Logopéd v atestačnej príprave na výkon práce klinického logopéda

Logopéd centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Členka ESSD (Európska spoločnosť pre poruchy prehĺtania)

Ružomberok

IMG_0134%202_edited.png

Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica

Neurologické oddelenie

Nemocničné oddelenia

Jednotky intenzívnej starostlivosti (starostlivosť o akútneho pacienta)

Neurorehabilitácia

Venuje sa uvedeným

 • jadro tvoria afázie, apraxie, dyzartrie, dysfónie a dysfágie

 • poruchy výslovnosti (artikulačná a fonologická porucha)

 • vývinová dyspraxia

 • oneskorený vývin reči

 • vývinová dysfázia

Poradenstvo na LogoPortáli

 • deti aj dospelí

 • v oblasti všetkých vyššie uvedených diagnóz

 • mailom, po dohode cez Messanger a Facetime

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • tvorca projektu "Logoportál"

 • spravovanie stránky, grafika, formálna úprava a obsah stránky

 • koordinácia odborného (školského aj zdravotníckeho) tímu

 • tvorba materiálov a článkov - blogov

 • Instagram
 • Facebook - Black Circle

01/2020 - 01/2021

Portál klinickej logopédie ©