top of page

    Logopedická starostlivosť u detí je spomedzi širokej škály logopedickej starostlivosti snáď najznámejšia. Mnoho ľudí sa domnieva, že logopédi pracujú vlastne výlučne s deťmi.

       V súčasnosti sa logopedická starostlivosť orientovaná na deti sústreďuje na viacero vekových kategórii. Čo sa diagnóz týka, sú zakotvené v MKCH-1O (medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia).

         Príčina detských komunikačných problémov je vo väčšine prípadov multifaktoriálna.

      Vo väčšine prípadov sa nejedná o také druhy zdravotných komplikácii, ktoré by disponovali silným biologickým faktorom, genetiku nevynímajúc. Ide o kombináciu vnútorných (povahové črty dieťaťa, vlastnosti a schopnosti, fyziologické danosti, stav artikulátorov a pod.) a vonkajších (prostredie) faktorov.

     Treba však samozrejme spomenúť komunikačné deficity vzniknuté následkom napríklad rázštepu podnebia, sekundárne komplikácie pri mnohých vrodených odchýlkach, kedy sa jedná o jednoznačnú príčinu založenú na "biologickom základe". Vyššie spomenutá definícia sa týka predovšetkým tých s najväčším výskytom, známe ako artikulačné poruchy (so starším názvom - dyslálie), alebo aj poruchy výslovnosti.

Poskytovanie logopedickej starostlivosti u detí na Slovensku

   Logopédov dnes môžete stretnúť na rôznych miestach - v škôlkach, školách, centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, v nemocniciach, ambulanciách, v štátnom aj súkromnom sektore. Ako si vybrať?

    Logopédi v zdravotníctve (klinickí logopédi) ponúkajú služby širokej škále pacientov, od detí až k seniorom a venujú sa všetkým diagnózam. V prípade detí sa môžete teda obrátiť na klinického logopéda. Ak sa jedná o komunikačný problém, ktorý vznikol následkom rázštepu podnebia, o poruchy hlasu alebo prehĺtania, obráťte sa výlučne na klinického logopéda.

   Klinikcého logopéda nájdete v nemocniciach, samostatných ambulanciách klinickej logopédie, rôznych liečebných a rehabilitačných ústavoch. Máte možnosť vybrať si medzi klinickým logopédom pracujúcim v štátnom alebo súkromnom sektore.

     Logopédi v školstve (školskí logopédi) sa venujú výlučne deťom od raného veku (cca od 2-3 rokov) do 18 roku života. Najčastejšou klientelou sú u nich deti s poruchami výslovnosti, s oneskorujúcim sa vývinom reči a deti s poruchami učenia.

    Školských logopédov môžete nájsť v miestnych centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centrách pedagogického poradenstva a prevencie (CPPaP). Niektoré školy aj škôlky ponúkajú logopedické služby pre svojich žiakov.

     Pokiaľ sa nejedná o narušenú komunikačnú schopnosť, ktorá vznikla následkom rázštepu podnebia, o poruchy hlasu alebo o poruchu prehĺtania, nie je celkom jasná cesta pri výbere logopéda pre Vaše dieťa, je to Vaša voľba.

Diagnózy u detí jednoznačne spadajúce do starostlivosti klinického logopéda

Palatolália (NKS pri rázštepe)

Poruchy rezonancie (často súviciace s palatoláliou)

Detská - pediatrická dysfágia (poruchy prehĺtania u detí)

Dysfónia a afónia (poruchy hlasu)

     V uvedených prípadoch vaše dieťa spadá do dlhodobej starostlivosti klinického logopéda. Ak sa potrebujete nakontaktovať na klinika vo vašom okolí informujte sa u vášho pediatra.

Zoznam najčastejších detských logopedických diagnóz

Cute Girl in Classroom
Pediatrician Examining Infant
bottom of page