top of page

Logopéd pre dospelých
... výlučne v rukách klinického logopéda

Aktualizácia 14.12.2021

    Logopedická starostlivosť u dospelých je celkovo menej známa v porovnaní so starostlivosťou o deti. Mnoho ľudí sa domnieva, že logopédi pracujú vlastne výlučne s deťmi. Pravda je však taká, že  dospelých s komunikačnými ťažkosťami je tiež veľké množstvo - len ich možno nepoznáte.

     V súčasnosti sa logopedická starostlivosť orientovaná na dospelých sústreďuje vek od 18 rokov vyššie. Čo sa diagnóz týka, sú zakotvené v MKCH-1O (medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia).

Kedy

vyhľadať

Patient with Healthcare Nurse
Príčina komunikačných problémov u dospelých je vo väčšine prípadov "organickejšia" ako v prípade detí.. Aj tu uvažujeme o multifaktoriálnej príčine, no vo veľkej časti  populácie je príčina  komunikačných problémov u dospelých ako sekundárny symptóm iného primárneho ochorenia.

      Vo väčšine prípadov sa teda jedná o také druhy zdravotných komplikácii, ktoré disponujú silným biologickým faktorom. Za takýto sa považuje napríklad cievna mozgová príhoda, onkologické ochorenia hlavy a krku, metastázy alebo nádory v mozgu, úrazy mozgu, pretrvávajúce vývinové ochorenia do dospelého veku ako napríklad detská mozgová obrna (príčina je však v tomto prípade stále vývinová), degeneratívne procesy v mozgu v kontexte rôznych druhov demencii. Dôležitým faktorom je samozrejme aj psychický podklad - napríklad strata reči po životnej traume, strata hlasu po emocionálnom vypätí a pod.

        Z uvedeného jasne vyplýva, že takýchto ľudí je veľa. Netreba to však brať ako pravidlo - napríklad nie po každej príhode vzniká porucha komunikácie.

Poskytovanie logopedickej starostlivosti u dospelých na Slovensku

      Logopédov dnes môžete stretnúť na rôznych miestach - v škôlkach, školách, centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, v nemocniciach, ambulanciách, v štátnom aj súkromnom sektore. Ako si vybrať?

   Logopédi v zdravotníctve (klinickí logopédi) ponúkajú služby širokej škále pacientov, od detí až k seniorom a venujú sa všetkým diagnózam. Máte tiež možnosť vybrať si medzi klinickým logopédom pracujúcim v štátnom alebo súkromnom sektore. Tu neexistuje nijaké pre a proti, je to vecou výberu. Čo sa logopedických ťažkostí u dospelých týka, práve klinickí logopédi ponúkajú svoje služby tejto vekovej skupine. Ak teda potrebujete logopedickú starostlivosť pre dospelého človeka, obráťte sa na ambulancie klinickej logopédie či oddelenia nemocníc.

     Logopédi v školstve (školskí logopédi) sa venujú výlučne deťom od raného veku (cca od 2-3 rokov) do 18 roku života. Najčastejšou klientelou sú u nich deti s poruchami výslovnosti, s oneskorujúcim sa vývinom reči, deti s poruchami učenia. Svoje služby teda neponúkajú ľuďom v dospelom veku.

       Nie je jasná cesta pri výbere logopéda, je to Vaša voľba. Motivácia, schopnosť si udržať pozornosť, vôľa a častokrát schopnosť spracovať problém je v tomto prípade kľúčová. Nájdite si odborníka, ktorý Vás v uvedenom pozitívne nasmeruje.

Zoznam logopedických diagnóz u dospelých

Happy Senior Couple

Narušená komunikačná schopnosť a starnutie

   Fungovanie človeka so zvyšujúcim sa vekom možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Za úspešné stárnutie berieme výkon človeka ako na úrovni stredného veku, pričom nie sú prítomné poruchy pamäti, motoriky ani chovania. Fyziologické stárnutie je stav, keď sa výkon človeka síce znižuje, ale odpovedá normám danému veku. V klinickom obraze sú prítomné deficity v oblasti kognície, no nejedná sa o progredujúce zmeny, ale o súčasť staroby. Patologické stárnutie je stav, keď je výkon človeka horší ako vo väčšine prípadov jeho rovesníkov. Starnutie človeka a jeho výkon môže byť do veľkej miery ovplyvnený tzv. kognitívnou rezervou, čo je schopnosť kompenzovať nastupujúce zmeny schopnosťami a vedomosťami nadobudnutými počas života. Súvisí teda s fungovaním človeka počas jeho aktívneho veku — čím vyššia výkonnosť v tomto období, tým väčšia pravdepodobnosť vysporiadania sa s nastupujúcimi zmenami. Za medzistupeň demencie sa považuje tzv. MCI, teda mierna kognitívna dysfunkcia. V tomto štádiu je otázne, či sa stav plne rozbehne do syndrómu demencie alebo ostane tak. 

 

     Vplyvom starnutia vznikajú v tele zmeny, svalová činnosť je oslabená v zmysle rozsahu pohybov, sily,... Nakoľko sa na rečovej produkcii aj prehĺtaní podieľa množstvo svalových skupín, stúpajúcim vekom môže dôjsť k viacerým zmenám. Poruchy (resp. zmeny) vznikajúce následkom starnutia majú najčastejšie predponu /presby-/. Medzi najznámejšie patrí zmena kvality hlasu (presbyfónia) - hlas je celkovo slabší v intenzite, človek má menší hlasový rozsah, prítomný je mierny šelest, hlas je dyšný. Presbyfágia je zmena v kvalite prehĺtania vplyvom starnutia. Je potrebný dlhší čas na prežúvanie, aj na samotné prehĺtnutie, človek je často nútený jedlo prijímať po menších sústach a i.     

Senior Physiotherapy
Old Lady

    Ďalším klasickým symptómom starnutia sú symptómy v jazyku - človek má zhoršenú schopnosť vybaviť si niektoré slová, predovšetkým mená. Časom si na ne ale spomenie, ide skôr o rýchlosť vybavovania slov.

      Ďalším symptómom môže byť aj celkové zhoršenie v artikulácii. Artikulácia býva často ovplyvnená tým, že prirodzený chrup človek vymení za náhradný, ktorý už (podľa slov ľudí s ktorými pracujeme) "nie je to, čo to bývalo". Niekedy je protéza príliš veľká, niekedy príliš malá, potom je tu problém s lepidlami, prípadne protéza príliš zasahuje do oblasti mäkkého podnebia, ktoré si potom nemôže robiť svoju prácu a reč zneje nosovo. Artikulácia teda môže pôsobiť jednoducho inak, pozmenene. Nejedná sa o patologické príčiny vzniku týchto problémov (ako napr. pri demencii, cievnej príhode a pod.), ale o prirodzenú súčasť starnutia.

Tu však pozor.

       Zmeny v komunikácii sú niekedy prvým príznakom náhlej cievnej mozgovej príhody, takže pokiaľ sa jedná o takú zmenu v reči alebo celkovo vo vyjadrovaní, ktorá nastane náhle, má charakter sťaženej artikulácie, neschopnosti nájsť slová, používanie slov úplne neadekvátnych vzhľadom na kontext, prípadne úplného výpadku schopnosti komunikovať, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Viac čítajte tu:

bottom of page