top of page

Vývinové poruchy učenia

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia

Aktualizácia 14.02.2022

Happy Kids with Books
DYS - pojem

Vysvetlenie pojmu

      Pojem špecifické poruchy učenia predstavujú súhrnný názov pre dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, dyspraxiu a dysmúziu. Je to heterogénna skupina problémov, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní reči, čítania, písania, počúvania a matematiky.

Dyslexia - porucha osvojovania čitateľských schopností
Dysgrafia - porucha osvojovania písania ako motorického aktu
Dysortografia - porucha osvojovania pravopisu, porucha hláskovania
Dyskalkúlia - porucha osvojovania matematických schopností
Dysmúzia - porucha osvojovania hudobných schopností

     V rámci LogoPortálu sa budeme rozprávať o dyslexii, ako o najčastejšej z uvedených. Podľa MKCH - 10 je hlavnou črtou dyslexie špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítať. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyjadrujú čítanie.
   Často sa spája s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči – správneho písania slov a pravopisu.
   Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči, resp. vývinovej dysfázie v anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej sfére a správaní v školskom veku.


 

Dys - etio

Príčina vzniku ?

     V rámci LogoPortálu sa budeme rozprávať o dyslexii, ako o najčastejšej z uvedených. Podľa MKCH - 10 je hlavnou črtou dyslexie špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítať. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyjadrujú čítanie.
   Často sa spája s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči – správneho písania slov a pravopisu.
   Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči, resp. vývinovej dysfázie v anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej sfére a správaní v školskom veku.


 

Holding a Book

Ako diagnostikujeme

      Diagnostika dyslexie je komplexná a zdĺhavá. Na diagnostike sa podieľa psychológ, logopéd a špeciálny pedagóg. Psychológ hodnotí celkovo intelekt, pričom tento potrebuje byť priemerný alebo maximálne hraničný. Ak by bol intelekt nižší, uvažovali by sme o poruchách čítania a/alebo písania na podklade zhoršených rozumových schopností. 

  • anamnestický rozhovor

  • pozorovanie dieťaťa

  • analýza žiakových zošitov

  • vyšetrenie jazykových funkcii (podobné ako pri vývinovej dysfázii)

  • vyšetrenie čítania a písania

          Sleduje sa technika čítania a porozumenie prečítaného. Práve ťažkosti v technike čítania (spojené s chybami v čítaní, pomalom čítaní) a porozumení prečítaného sú hlavné symptómy dyslexie. Logopedické vyšetrenie je kľúčové pre detailnú diagnostiku jazykových schopností - fonematické uvedomovanie, porozumenie atď. Keď u dieťaťa nachádzame ťažkosti spojené s technikou čítania (napríklad zamieňanie písmen, známe B/D)  často nájdeme ťažkosti vo fonematickom uvedomovaní. Keď  má dieťa ťažkosti rozkladať slová na menšie časti v hlave, má ich často aj v prípade písania a čítania. Z cieľového "snehuliak" sa preto jednoducho stane "sneliak". Stáva sa tiež, že logopedické vyšetrenie odhalí ťažkosti v porozumení vyslovených viet. Netreba sa teda čudovať, že dieťa má potom ťažkosti s porozumením textu ako takého, ktorý si sám prečíta.

Poruchy učenia v prvom a druhom ročníku môžeme konštatovať len ako pravdepodobné. Tieto diagnózy jednoznačne stanovujeme až okolo 3. ročníka.
Dys - dg
Dys - th

Možnosti terapie

     Terapia sa často rozdeľuje medzi špeciálneho pedagóga a školského logopéda, prípadne ostáva často len v rukách špeciálneho pedagóga. Navrhovaný je tiež individuálny vzdelávací plán - no nie v každom prípade. Logopéd má kľúčovú úlohu pri terapii dyslexie a dysortografie v prípade, že logopedické vyšetrenie odhalilo ťažkosti aj v jazykovom spracovávaní. Najčastejšie ide o spomínané fonematické uvedomovanie.

     Ak diagnostika odhalí, že dieťa má primárne ťažkosti v porozumení prečítaného, veľmi účinnými a nápomocnými sa ukazujú byť stratégie učenia. Môžete si stiahnuť voľne dostupnú pdf knihu od pani docentky Mikulajovej tu:     . V publikácii nájdete veľmi účinné metódy a spôsoby, ako narábať s textom.

bottom of page