Vývinové poruchy učenia

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia

Happy Kids with Books
 

Vysvetlenie pojmu

      Pojem špecifické poruchy učenia predstavujú súhrnný názov pre dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, dyspraxiu a dysmúziu. Je to heterogénna skupina problémov, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní reči, čítania, písania, počúvania a matematiky.

Dyslexia - porucha osvojovania čitateľských schopností
Dysgrafia - porucha osvojovania písania ako motorického aktu
Dysortografia - porucha osvojovania pravopisu, porucha hláskovania
Dyskalkúlia - porucha osvojovania matematických schopností
Dysmúzia - porucha osvojovania hudobných schopností

     V rámci LogoPortálu sa budeme rozprávať o dyslexii, ako o najčastejšej z uvedených. Podľa MKCH - 10 je hlavnou črtou dyslexie špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítať. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyjadrujú čítanie.
   Často sa spája s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči – správneho písania slov a pravopisu.
   Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči, resp. vývinovej dysfázie v anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej sfére a správaní v školskom veku.

   V kontexte porúch učenia sa jedná o priesečník záumov špeciálnych pedagógov a logopédov. V praxi sa však často stretnete s tým, že dieťa s poruchou učenia má v starostlivosti práve špeciálny pedagóg. Aj to je dôvod, prečo tejto oblasti nebudeme venovať našu plnú pozornosť.

 

 

Príčina vzniku ?

     Dyslexia je vedená v MKCH-10, čo je kniha obsahujúca rôzne ochorenia a poruchy (od interných po neurologické záležitosti). V prípade dyslexie sa dá uvažovať o nespočetnom množstve dôvodov prečo vzniká, pričom ani jeden z nich nie je ani potvrdený ani vyvrátený. Čo v jednom storočí niekto "dokáže", v druhom zas iný vyvráti a ako v každom odbore, aj tu vzniká viacero názorov. V princípe však vždy platí, že príčina je multifaktoriálna. V prípade dyslexie je príčina vzniku podobná, ako v prípade vývinovej dysfázie. Niektorí odborníci zastávajú názor, že dyslexia je "pokračovaním" jazykových deficitov v škole.

     V prípade dyslexie je tiež dôležité rozoznávať dyslexiu od pseudodyslexie. Pseudodyslexia sa prejavuje ako dyslexia, no dôvodom môže byť napríklad nesprávny štýl alebo postup učenia. Jednoducho povedané roblém nie je v dieťati ale v jeho okolí.

Holding a Book

Ako diagnostikujeme

      Diagnostika dyslexie je komplexná a zdĺhavá. Na diagnostike sa podieľa psychológ, logopéd a špeciálny pedagóg. Psychológ hodnotí celkovo intelekt, pričom tento potrebuje byť priemerný alebo maximálne hraničný. Ak by bol intelekt nižší, uvažovali by sme o poruchách čítania a/alebo písania na podklade zhoršených rozumových schopností. 

  • anamnestický rozhovor

  • pozorovanie dieťaťa

  • analýza žiakových zošitov

  • vyšetrenie jazykových funkcii (podobné ako pri vývinovej dysfázii)

  • vyšetrenie čítania a písania

          Sleduje sa technika čítania a porozumenie prečítaného. Práve ťažkosti v technike čítania (spojené s chybami v čítaní, pomalom čítaní) a porozumení prečítaného sú hlavné symptómy dyslexie. Logopedické vyšetrenie je kľúčové pre detailnú diagnostiku jazykových schopností - fonematické uvedomovanie, porozumenie atď. Keď u dieťaťa nachádzame ťažkosti spojené s technikou čítania (napríklad zamieňanie písmen, známe B/D)  často nájdeme ťažkosti vo fonematickom uvedomovaní. Keď  má dieťa ťažkosti rozkladať slová na menšie časti v hlave, má ich často aj v prípade písania a čítania. Z cieľového "snehuliak" sa preto jednoducho stane "sneliak". Stáva sa tiež, že logopedické vyšetrenie odhalí ťažkosti v porozumení vyslovených viet. Netreba sa teda čudovať, že dieťa má potom ťažkosti s porozumením textu ako takého, ktorý si sám prečíta.

Poruchy učenia v prvom a druhom ročníku môžeme konštatovať len ako pravdepodobné. Tieto diagnózy jednoznačne stanovujeme až okolo 3. ročníka.
 
 

Možnosti terapie

     Terapia sa často rozdeľuje medzi špeciálneho pedagóga a školského logopéda, prípadne ostáva často len v rukách špeciálneho pedagóga. Navrhovaný je tiež individuálny vzdelávací plán - no nie v každom prípade. Logopéd má kľúčovú úlohu pri terapii dyslexie a dysortografie v prípade, že logopedické vyšetrenie odhalilo ťažkosti aj v jazykovom spracovávaní. Najčastejšie ide o spomínané fonematické uvedomovanie.

     Ak diagnostika odhalí, že dieťa má primárne ťažkosti v porozumení prečítaného, veľmi účinnými a nápomocnými sa ukazujú byť stratégie učenia. Môžete si stiahnuť voľne dostupnú pdf knihu od pani docentky Mikulajovej tu:     . V publikácii nájdete veľmi účinné metódy a spôsoby, ako narábať s textom.

 

Skryté slová

Mgr. Ivana Mihaldová

Tréning čítania. Vo vetách sa nachádza skryté slovo, ktoré ma za úlohu človek vyhľadať. 

"Existuje aj morska meňavka?" (kameň)

Pravo-ľavá orientácia

Mgr. Ivana Mihaldová

Tréning určovania čo je vpravo a čo je vľavo, lateralizácia.

Pravo-ľavá orientácia

Mgr. Adriana Mihaldová

Tréning určovania čo je vpravo a čo je vľavo, lateralizácia.

Nesprávne vety a slová na opravu

Mgr. Ivana Mihaldová

Tréning čítania. Vety v pracovnom liste nedávajú zmysel a treba ich opraviť tak, aby boli formálne aj obsahovo správne. Je viacero možných odpovedí. 

Čítanie s porozumením
Príbehy zo sveta zemepisu a prírodovedy

Mgr. Dagmara Hatalová

Text určený na čítanie s porozumením pre deti školského veku. Na konci textu sú otázky o prečítanom.