Vývinové poruchy učenia

Dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a iné

Vysvetlenie pojmu

      Pojem špecifické poruchy učenia predstavujú súhrnný názov pre dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, dyspraxiu a dysmúziu. Je to heterogénna skupina problémov, ktoré sa prejavujú pri osvojovaní reči, čítania, písania, počúvania a matematiky.

Dyslexia - porucha osvojovania čitateľských schopností
Dysgrafia - porucha osvojovania písania ako motorického aktu
Dysortografia - porucha osvojovania pravopisu, porucha hláskovania
Dyskalkúlia - porucha osvojovania matematických schopností
Dysmúzia - porucha osvojovania hudobných schopností

Happy Kids with Books

     V rámci LogoPortálu sa budeme rozprávať o dyslexii, ako o najčastejšej z uvedených. Podľa MKCH - 10 je hlavnou črtou dyslexie špecifické a významné spomalenie vývinu schopnosti čítať. Narušené môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, čítanie nahlas a tiež výkon v úlohách, ktoré vyjadrujú čítanie.
   Často sa spája s dysortografiou a pretrváva až do dospievania, aj keď sa určitý pokrok v čítaní dosahuje. Dysortografiu charakterizuje špecifické a významné spomalenie osvojovania si písanej reči – správneho písania slov a pravopisu.
   Dyslexii zvyčajne predchádza výskyt narušeného vývinu reči, resp. vývinovej dysfázie v anamnéze. Bežné sú pridružené poruchy v emocionálnej sfére a správaní v školskom veku.

   V kontexte porúch učenia sa jedná o priesečník záumov špeciálnych pedagógov a logopédov. V praxi sa však často stretnete s tým, že dieťa s poruchou učenia má v starostlivosti práve špeciálny pedagóg. Aj to je dôvod, prečo tejto oblasti nebudeme venovať našu plnú pozornosť.

 

Príčina vzniku ?

   Dyslexia je vedená v MKCH-10, čo je kniha obsahujúca rôzne ochorenia a poruchy (od interných po neurologické záležitosti). V prípade dyslexie sa dá uvažovať o nespočetnom množstve dôvodov prečo vzniká, pričom ani jeden z nich nie je ani potvrdený ani vyvrátený. Čo v jednom storočí niekto "dokáže", v druhom zas iný vyvráti a ako v každom odbore, aj tu vzniká viacero názorov. V princípe však vždy platí, že príčina je multifaktoriálna. V prípade dyslexie je príčina vzniku podobná, ako v prípade vývinovej dysfázie. Niektorí odborníci zastávajú názor, že dyslexia je "pokračovaním" jazykových deficitov v škole.

   V prípade dyslexie je tiež dôležité rozoznávať dyslexiu od pseudodyslexie. Pseudodyslexia sa prejavuje ako dyslexia, no dôvodom môže byť napríklad nesprávny štýl alebo postup učenia. Jednoducho povedané roblém nie je v dieťati ale v jeho okolí.

Holding a Book

Ako diagnostikujeme

         Diagnostika dyslexie je komplexná a zdĺhavá. Na diagnostike sa podieľa psychológ, logopéd a špeciálny pedagóg. Psychológ hodnotí celkovo intelekt, pričom tento potrebuje byť priemerný alebo maximálne hraničný. Ak by bol intelekt nižší, uvažovali by sme o poruchách čítania a/alebo písania na podklade zhoršených rozumových schopností. 

  • anamnestický rozhovor

  • vyšetrenie jazykových funkcii (podobné ako pri vývinovej dysfázii)

  • vyšetrenie čítania a písania

          Sleduje sa technika čítania a porozumenie prečítaného. Práve ťažkosti v technike čítania (spojené s chybami v čítaní, pomalom čítaní) a porozumení prečítaného sú hlavné symptómy dyslexie. Logopedické vyšetrenie je kľúčové pre detailnú diagnostiku jazykových schopností - fonematické uvedomovanie, porozumenie atď. Keď u dieťaťa nachádzame ťažkosti spojené s technikou čítania (napríklad zamieňanie písmen, známe B/D)  často nájdeme ťažkosti vo fonematickom uvedomovaní. Keď  má dieťa ťažkosti rozkladať slová na menšie časti v hlave, má ich často aj v prípade písania a čítania. Z cieľového "snehuliak" sa preto jednoducho stane "sneliak". Stáva sa tiež, že logopedické vyšetrenie odhalí ťažkosti v porozumení vyslovených viet. Netreba sa teda čudovať, že dieťa má potom ťažkosti s porozumením textu ako takého, ktorý si sám prečíta.

Poruchy učenia v prvom a druhom ročníku môžeme konštatovať len ako pravdepodobné. Tieto diagnózy jednoznačne stanovujeme až okolo 3. ročníka.

Možnosti terapie

     Terapia sa často rozdeľuje medzi špeciálneho pedagóga a logopéda, prípadne ostáva často len v rukách špeciálneho pedagóga. Navrhovaný je tiež individuálny vzdelávací plán - no nie v každom prípade. Logopéd má kľúčovú úlohu pri terapii dyslexie a dysortografie v prípade, že logopedické vyšetrenie odhalilo ťažkosti aj v jazykovom spracovávaní. Najčastejšie ide o spomínané fonematické uvedomovanie.

     Ak diagnostika odhalí, že dieťa má primárne ťažkosti v porozumení prečítaného, veľmi účinnými a nápomocnými sa ukazujú byť stratégie učenia. Môžete si stiahnuť voľne dostupnú pdf knihu od pani docentky Mikulajovej tu:   . V publikácii nájdete veľmi účinné metódy a spôsoby, ako narábať s textom.

Z našich pracovných listov

Pamäť na slová 

Mgr. Ivana Mihaldová

Pamäť na slová je veľmi dôležitá, najmä pre školákov, ale aj pre dospelých, ktorí potrebujú natrénovať alebo znovu obnoviť jazykové schopnosti. 

Cvičenie je vytvorené podľa testu na pracovnú pamäť.

Prezentovaných je niekoľko viet (od dvoch do ...), pričom cieľom je doplniť na koniec vety cieľové slovo, toto si zapamäť spolu s ďalšími a potom ich prezentovať.

Čítanie s porozumením

Príbehy zo sveta zemepisu a prírodovedy

Mgr. Dagmara Hatalová

Text určený na čítanie s porozumením pre deti školského veku. Na konci textu sú otázky o prečítanom.

Nesprávne vety a slová na opravu

Tréning čítania. Vety v pracovnom liste nedávajú zmysel a treba ich opraviť tak, aby boli formálne aj obsahovo správne. Je viacero možných odpovedí. 

Mgr. Ivana Mihaldová

Skryté slová

Mgr. Ivana Mihaldová

Tréning čítania. Vo vetách sa nachádza skryté slovo, ktoré ma za úlohu človek vyhľadať. 

"Existuje aj morska meňavka?" (kameň)

Pravo-ľavá orientácia

Mgr. Adriana Mihaldová

Tréning určovania čo je vpravo a čo je vľavo, lateralizácia.