top of page

Použitá literatúra na stránkach LogoPortálu

Internetové zdroje (články, odborné články, e-knihy)

Knižné publikácie

 • ČALKOVSKÁ, Andea et al. Fyziológia človeka pre nelekárske študijné programy. 2010, Martin: Osveta. SBN 978-80-8063-344-8.

 • DANIELS, Stephanie - HUCKABEE, Maggie. Dysphagia following stroke. 2008. San Diego: Plural Publishing. ISBN 978-1597561969.

 • NEUBAUER, Karel - DOBIAS, Silvia. Neurogenně podmíňené poruchy řečové komunikace a dysfagie. 2014. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-518-9.

 • FABIAN, Adelaida. Orofaciálna a bazálna stimulácia. 2014. Havl. Brod: Tobiáš. ISBN 978-80-7311-145-8.

 • KEREKRÉTIOVÁ, Auréliaet al. Základy logopédie. 2009. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-2574-5.

 • LECHTA, Viktor et al. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. 1995. Martin: Osveta. ISBN 80-80631-00-X.

 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy reči u detí. 2000. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 80-223-1395-5.

 • LECHTA, Viktor. Koktavost. 2010. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-643-8.

 • LECHTA, Viktor et al. Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. 2002. Martin: Osveta. SBN  978-80-806-3092-8.

 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia et al. Logopedická propedeutika. 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4164-6.

 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia et al. Logopédia. 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-4165-3.

 • LOVE, Russell - WEBB, Wanda. Mozek a řeč. 2009. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-464-9.

 • VAVRUŠOVÁ, Lívia et al. Demencia. 2012. Martin: Osveta. ISBN 978-80-8063-382-0.

 • MELLOVÁ, Yvetta et al. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy. 2010. Martin: Osveta. ISBN 978-80-8063-335-6.

 • TEDLA, Miroslav et al. Poruchy polykání. 2009. Havl. Brod: Tobiáš. s. 58-70. ISBN 978-80-7311-105-2.

 • ZACHAR, Dušan. Výživa človeka I.. 2008. Martin: Osveta. s. 18-31. ISBN 978-80-228-1869-8.

 • MIKULAJOVÁ, Marína. Čítanie, písanie a dyslexia. 2012. Bratislava: SAL. ISBN 978-80-89113-94-1.

 • TRAUBNER, Pavol; CSÉFALVAY, Zsolt. Afaziológia pre klinickú prax. 1996. ISBN: 80-217-0377-6.

Zdroje obrázkov

bottom of page