top of page

Prevencia v logopédii

Aktualizácia 14.12.2021

     Profylaxia v logopédii má veľké opodstatnenie. Môžeme ňou chápať proces, ktorým zamedzujeme zhoršovaniu stavu (v prípade jazykových porúch, alebo symptomatických porúch) alebo predchádzame vzniku  problému ako takého (v prípade oneskoreného vývinu reči alebo napríklad aj hlasových porúch).

     Ďalšou oblasťou v prevencii je včasná identifikácia pacientov, ktorí sú rizikoví v kontexte možného vzniku samotnej narušenej komunikačnej poruchy (najmä v prípade detí) alebo vzniku spomínaných komplikácii ako sekundárneho problému primárnej diagnózy (napríklad pri diagnostikovanej parkinsovnovej chorobe je zvýšené riziko neskoršieho nástupu porúch prehĺtania).

Siblings

     Ak sa teda bavíme o prevencii, je nutné spomenúť fakt, že v tejto oblasti zaostávame predovšetkým z dôvodu slabej informovanosti laickej verejnosti a nedostatočnej interdisciplinárnej spolupráci. V prípade prvej záležitosti je potrebné informovať verejnosť prostredníctvom pravdivých informáciach o komunikácii a prehĺtaní a ich možnej patológii, čo je jeden z čiastkových cieľov LogoPortálu. V tomto ohľade je cieľom stránky poskytnúť ľuďom informácie včas, nakoľko čas zohráva významnú rolu v efektivite terapie. Ďalšou možnosťou je vzdelávanie verejnosti prostredníctvom prednášok a workshopov. Takýchto možností je však v skutočnosti veľmi málo.

    V druhom prípade je potrebná medziodborová spolupráca, a to predovšetkým odborov medicínskych - gynekológia, pediatria, neurológia, onkológia, ORL a ostatné. Snáď v každom medicínskom odvetví sa nájde zdravotná komplikácia, ktorá môže spôsobiť problémy v komunikácii či prehĺtaní. V prípade pedagogických odborov nehovoriac.

Cieľová skupina prevencie u detí:

 • materské školy, učiteľky v materských školách

 • pediatri

 • rodičia detí do 5 rokov

 • rodičia detí, ktoré sú aktuálne na prvom stupni

 • rodičia, ktorí dieťa ešte len očakávajú

Čo z uvedeného vieme ovplyvniť?

 • Vzdelávanie učiteľov v materských školách podľa jednotlivých ročníkov.

 • V škôlkach sa učitelia nemajú sústrediť na terapiu narušenej komunikačnej schopnosti, čo sa často deje a je to chyba, ale na predchádzanie tomuto stavu prostredníctvom správnej komunikácie s deťmi a prípadného upozornenia rodiča.

 • Vzdelávanie a poskytovanie potrebných pravdivých informácii rodičom detí predovšetkým do piatich rokov - to, čo sa v dnešnej dobe deje je často krát strašenie, internet a televízia sú zaplavené negatívnymi informáciami a správami typu "čo všetko sa môže stať", pričom mnohokrát práve prehnaná starostlivosť negatívne vplýva na zdravý vývin dieťaťa.

 • Druhým extrémom je pravý opak - rodičovstvo by malo byť čo najlepšie plánované a rodičia by mali rozumieť zodpovednosti, ktorá s výchovou a vzdelávaním dieťaťa prichádza. Dieťa do piatich rokov je malá kôpka potrieb, ktoré pokrývajú predovšetkým rodičia. Je dôležité o týchto potrebách vedieť, rovnako ako je dôležité sa zaviazať čo najlepšiemu naplneniu týchto potrieb.

 • U rodičov detí prvostupniarov platí obdobné - nestrašiť - nie každý neposedný chlapec má poruchu pozornosti, nie každé otočené písmenko znamená dyslexiu. Na druhú stranu pokiaľ dieťa vykazuje množstvo symptómov spojených s logopédiou, nie je dôvod čakať na "spontánne zlepšenie".

 • Rodičia v očakávaní sú často vystrašení všetkými možnými komplikáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť pred, počas alebo po pôrode. Takýmto prístupom u nich zvyšujeme stres, pričom cieľom by malo byť upokojenie - v žiadnom ohľade nemôžeme poskytnúť istotu, že je všetko v poriadku, no môžeme ponúknuť sebavedomie, že prístup, ktorý majú rodičia osvojený voči svojmu dieťaťu nie je škodný.

bottom of page