Školský alebo klinický logopéd ?

Kde je rozdiel ?

Young Teacher
Woman & Doctor

    Logopedická starostlivosť zahŕňa starostlivosť školských logopédov a klinických logopédov. Existujú medzi nimi rozdiely čo sa týka pacientov, s ktorými pracujú, zariadení, v ktorých pôsobia, vzdelania, ktoré majú, ministerstva, ktoré ich zastrešujú a i.

     V slovenskej spoločnosti sú známi predovšetkým školskí logopédi. Pôsobia predovšetkým v poradenských zariadeniach a školách a sústredia sa výlučne na vekovú populáciu od cca 2-18 rokov. Patria tu práve deti s poruchami výslovnosti, pre ktoré sú logopédi najznámejší vo svojej činnosti. Poruchám výslovnosti sa však venujú aj klinickí logopédi - kde presne je teda rozdiel ?

Školský logopéd

 • práca s deťmi od raného detstva do 18 rokov

 • práca v zariadeniach CŠPP (centrum špeciálno pedagogického poradenstva

 • práca v zariadeniach CPPPaP (centrum pedagogického poradenstva a prevencie)

 • práca v základných školách

 • práca v materských školách

 • práca v súkromnom (platené služby) aj štátnom sektore (neplatené služby)

 • po ukončení 5-ročného štúdia logopédie na PdF UK v Bratislave sa zamestnávajú v školskom zariadení a sú povinní absolvovať adaptačné vzdelávanie (v trvaní cca od 3-6 mesiacov) a ďalej sa sústavne vzdelávať (prípadne získať 1. a 2. atestačnú skúšku prostredníctvom kreditového vzdelávania)

Klinický logopéd

 • práca s deťmi od raného detstva, práca s dospelými a práca so seniormi

 • okrem detských pribúda práca s poruchami hlasu, rezonancie, palatolália, afázia, dyzartria a dysfágia ako diagnóza spadajúca výlučne do služieb klinického logopéda

 • práca v samostatne fungujúcich ambulanciách klinickej logopédie, liečebných a rehabilitačných ústavoch a nemocniciach

 • práca v súkromnom aj štátnom sektore

 • po ukončení 5-ročného štúdia logopédie na PdF UK v Bratislave sa zamestnávajú v zdravotníckom zariadení, po 6 mesiacoch absolvujú pohovor na výkon práce v zdravotníctve, po ktorom sú oficiálne vedení ako "iní zdravotnícki pracovníci", sú povinní ďalej absolvovať špecializáciu v klinickej logopédii na lekárskej fakulte SZU, počas ktorej absolvujú na rôznych pracoviskách na Slovensku odbornú prax (neurológia, ORL, plastická chirurgia pod.)

 • po vydaní licencie na samostatné fungovanie sú povinní sa neustále vzdelávať

Špeciálny pedagóg = logopéd ?

     Nie. Špeciálny pedagóg sa zaoberá edukáciou (teda výchovou a vzdelávaním) osôb s postihnutím rôzneho charakteru, medzi ktoré zaraďujeme aj narušenú komunikačnú schopnosť. Rozdiel medzi nimi je však markantný - špeciálny pedagóg sa sústreďuje na vzdelávanie takýchto detí a môže realizovať v škole predmet "logopédia", ktorej cieľom nie je individuálna terapia s dieťaťom ale spoločné aktivity zamerané na zlepšenie niektorých aspektov komunikácie. Ďalšou oblasťou, ktorou sa špeciálny pedagóg nezaoberá je logopedická diagnostika. Komplexná logopedická diagnostika spadá výlučne do rúk logopédov.

     Špeciálny pedagóg je oprávnený vyučovať predmet na základných školách, ktorého cieľom je rozvoj jazyka po stránke zvukovej, gramatickej, sémantickej a i.

     V kontexte napredovania ľudí v ich komunikačnom deficite je absolútne nevyhnutná voľba správneho odborníka, ktorý je v téme erudovaný a vzdelaný. V prípade všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti a porúch prehĺtania sú ním práve klinickí logopédi.