top of page

Mgr. Adriana Mihaldová

Š P E C I  Á L N Y    P E D A G Ó G

U Č I T E Ľ

súkromná prax, práca s deťmi s autizmom

V praxi sa venuje uvedeným

  • tvorba individuálnych vzdelávacích plánov pre deti bežnej ZŠ

  • diagnostika a terapia porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)

  • domáce vzdelávanie - home schooling

  • výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

  • výchova a vzdelávanie detí s autizmom

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

  • pre deti školského veku

  • vo všetkých vyššie uvedených oblastiach

  • mailom, po dohode cez FaceTime alebo Messanger

IMG_6130.jpg
bottom of page