Š P E C I Á L N A  

P E D A G O G I K A

Mgr. Adriana Mihaldová

špeciálny pedagóg

učiteľ 1-4 v bežnej ZŠ

učiteľ 1-4 v škole pre deti s NKS

Žilina

Kysucké Nové Mesto

Základná škola Trnové

IMG_3558_edited.png

V praxi sa venuje uvedeným

 • tvorba individuálnych vzdelávacích plánov pre deti bežnej ZŠ

 • diagnostika a terapia porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)

 • domáce vzdelávanie - home schooling

 • výchova a vzdelávanie detí predškolského veku

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti školského veku

 • vo všetkých vyššie uvedených oblastiach

 • mailom, po dohode cez FaceTime alebo Messanger

Ďalšia činnosť na LogoPortáli

 • tvorba materiálov, pracovných listov na stiahnutie

PaedDr. Jana Mihóková

Špeciálna pedagogika

Učiteľstvo 1-4. ročník

Učiteľstvo pre ŠZŠ –psychopéd

Snina

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Budovateľská 1992/9, Snina

Elokované pracovisko Humenné

mihokj67@gmail.com

scsppsnina@gmail.com

0918 669 717

0904 423 092

V praxi sa venuje uvedeným

 • diagnostika a terapia porúch učenia ( dyslexia, dysortografia, disgrafia, diskalkúlia)

 • pozorovacia škála na diagnostiku autizmu ADOS2

 • stimulácia jazykových schopností detí bez jazykových problémov

 • tvorba individuálnych vzdelávacích plánov pre deti bežnej ZŠ

 • pomoc v legislatívnych otázkach pri začlenovaní žiakov so ŠVVP do bežnej ZŠ

 • pomoc v legislatívnych otázkach pri akýchkoľvek problémoch začlenených žiakov počas vzdelávania v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

 • tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina

 • tréning nácviku čítania efektívnou analyticko-syntetickou metódou (modifikovanou vlastnou osvedčenou metódou)

 • EEG biofeedback ako terapeutickú  metódu pre deti s ADHD a VPU

 • tréning kognitívnych schopností detí s Downovým syndrómom (predškolkého aj školského veku)

 • poradenstvo pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením (predškolského aj školského veku) - predškolský vek- realizácia stimulačných programov podľa zdravotného znevýhodnenia v rámci MŠ

 • poradenstvo pre školy v zmysle aktuálnej platnej legislatívy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Poradenstvo na LogoPortáli ponúka

 • pre deti predškolského a školského veku so zdravotným znevýhodnením (deti v MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

 • vo všetkých vyššie uvedených oblastiach

 • mailom alebo telefonicky

1001jana%2520foto_edited_edited.png