top of page

Štvrtý až piaty rok - ako to vyzerá?

Aktualizácia 16.03.2022

Vývinové medzníky

   Tomuto obdobiu sa hovorí aj obdobie intelektualizácie. Dieťa už dosť dobre ovláda gramatiku, a to aj tú náročnejšiu. Okrem toho dokáže porozprávať krátky príbeh a zreferovať udalosť. 

    Opäť treba pripomenúť, že komunikácia je silno previazaná s ostatnými funkciami - či už v kontexte psychiky alebo motoriky. Aj preto sa hovorí komplexne o psychomotorickom vývine. Oddeliť ich by bola veľká chyba - vždy uvažujte o človeku komplexne. 

Curious Child

Vek

4 - 5 rokov

Počutie a porozumenie

 • Rozumie slovám, ktoré vyjadrujú poradie (prvý, ďalší, posledný)

 • Rozumie slovám, ktoré vyjadrujú čas (včera, dnes, zajtra)

 • Dokáže realizovať dlhšie, viacstupňové inštrukcie ("Obleč si pyžamko, umy si zúbky a vyber si knižku.")

 • Počuje a rozumie väčšine toho, čo počuje doma alebo v škôlke.

 • Dokáže produkovať väčšinu hlások v kontexte slov a v rôznych pozíciách v slovách.

 • Postupne si osvojuje ťažšie hlásky - sykavky, L a R

 • Dokáže odpovedať na otázku "Čo si povedal?"
 • Rozpráva bez opakovania slov alebo slabík.

 • Postupne si osvojuje písané písmená a čísla, ktoré vie pomenovať.

 • Používa vety s viacerými slovesami.

 • Dokáže prerozprávať krátky príbeh.

 • Dokáže udržať konverzáciu.

Hovorenie

postupne si osvojuje hlásky

S

C
Z
DZ
Š
Č
Ž


R
L

Kedy vyhľadať odborníka

pozorne si prezrite tabuľku vyššie - ak dieťa nedosahuje jeden alebo viac medzníkov pre dané časové obdobie a nedarí sa mu to ani v ďalšom jednom či dvoch mesiacoch, kontaktujte odborníka

na konci piateho roka by mala byť reč dieťaťa čistá a malo by vedieť správne vysloviť všetky hlásky - ak tomu tak nie je, kontaktujte logopéda

...nebojte sa...

dôvodov môže byť mnoho, od jednoduchších po tie zložitejšie, no nerobte predčasné závery a dôverujte odborníkom, základom je nebáť sa opýtať, horšie je situáciu zanedbať

Rose Flower

       Medzi najčastejšie otázky slovenských rodičov patrí otázka výslovnosti hlások L R S C Z Dz Š Č Ž Dž a možno aj práve vy hľadáte na stránkach LogoPortálu odpovedať na túto otázku. Jedná sa o najťažšie hlásky v našom jazyku a aj práve preto patria medzi posledné, ktoré si deti väčšinou osvojujú.

do 3 rokov

M N P H T K

do 4 rokov

B D J G F V

do 5 rokov

všetky ostatné

​      V prípade hlásky R sa mnohokrát stretávame s obavami rodičov dieťaťa do 3. roka. Jedná sa často o deti, ktoré si jednotlivé hlásky osvojili veľmi rýchlo a hlásku R jednoducho nie a nie. Treba hneď na úvod povedať, že dieťa v tak nízkom veku nikdy nenúťte do tvorby tejto hlásky, nakoľko práve takýmto spôsobom často vzniká skutočné "ráčkovanie" (tvorba hlásky v hrdle, francúzske R).

 Pokiaľ si Vaše dieťa stihlo osvojiť všetky hlásky v tak nízkom veku, má ešte kopec času na najťažšiu hlásku. Potrebuje na to dozretie artikulačných orgánov, ktoré v tomto momente nie sú na takej úrovni, aby vytvorili vibráciu na úrovni horných rezákov. Hlásku R môže nahrádzať inými hláskami (ryba - jiba) alebo úplne vynechávať, čo znejde ako anglické "W". Dajte mu čas. Pokiaľ má Vaše dieťa medzi 4-5 rokom a hlásku si naďalej nemôže osvojiť, poraďte sa s najbližším logopédom, ktorý Vám poradí ako ďalej.

        Hláska L a sykavky sa osvojujú medzi 4-5 rokom. Ak máte dieťa v tomto veku a netvorí niektorú alebo viac z uvedených hlások,  poraďte sa s logopédom vo Vašom spáde, ktorý Vám poradí ako ďalej.

Zajakávanie

      Väčšina z nás sa pozastaví alebo zopakuje zvuk či slovo počas rozprávania. Ak sa to však stáva príliš často, môže sa jednať o zajakávanie. Malé deti (predovšetkým okolo 4. roka) môžu na krátko zajakávať - je to normálne a prejde to časom. Ide o vek, kedy jazykový vývin akoby predbehne ten rečový, takže kým dieťa veľmi dobre vie čo chce povedať, jeho ústa a vôbec celkovo koordinácia artikulátorov jednoducho nestíhajú. Je prirodzené v tomto veku pozorovať tvorbu nekompletných výrazov a viet "Mami, mami chcel som, uhm, mami, chcel som ... chcel som topánku." Často krát, keď začnete takéto situácie vnímať trošku podrobnejšie, všimnete si, že dieťa sa pri tom škrabká za uchom, obzerá súrodencove nové tričko alebo jeho pozornosť uchytila preletujúca mucha. Jednoducho - za takýmto prejavom je nie len predbiehajúci jazykový vývin, ale aj niečo tak jednoduché, ako uletená pozornosť.

       Znaky, že zajakávanie môže pretrvávať, nájdete v nasledovnej tabuľke.

2,5 - 4 roky

Má veľké ťažkosti s vyslovovaním zlukov alebo slov

Opakovanie prvej hlásky slova "l -l-l-l- l- lopta"

V jeho reči je príliš mnoho páuz.

Naťahuje prvé hlásky slova "llllllllopta"

    Svojmu dieťaťu môžete pomôcť tým, že mu dáte potrebný čas na vyjadrenie. Neprerušujte ho, keď rozpráva. Všímajte si správanie, ktoré má Vaše dieťa počas rozprávania - deti ktoré zajakávajú často krát zatvárajú oči, pracujú s celým telom a podobne.

     Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa môže mať tento problém, poraďte sa s logopédom.

Ako podporiť vývin dieťaťa v tomto období?

Boys with toys
 • Hovorte o tom, kde sa nachádzajú veci v priestore. Používajte pri tom slová ako prvý, posledný, vpravo, vľavo. Hovorte o opozitách ako napríklad hore - dole, veľký - malý a pod.

 • Dajte dieťaťu nápovede, nechajte ho uhádnuť objekt na ktorý sa pýtate.

 • Nechajte dieťa hovoriť, ako sa má čo urobiť.

 • Dávate pozor na to, čo Vám Vaše dieťa hovorí. Odpovedajte, pochváľte ho a povzbuďte keď rozpráva. Získajte si jeho pozornosť pred tým, ako začnete rozprávať. Nechajte ho odpovedať Vám až potom, ako dorozprávate - učte ho tým výmenu rolí.

 • Učte Vaše dieťa nové slová. Opisujte slová a umožnite Vášmu dieťaťu, aby dostatočne daným slovám rozumel. Napríklad povedzte "Tento prostriedok je na ceste. Je to auto. Autobus je iný druh dopravného prostriedku. Tak ako aj vlak alebo lietadlo."

 • Hovorte o kategóriach ako je ovocie, zelenina, nábytok, tvary. Trieďte predmety do kategórii. Ktorý predmet do vybranej kategórie nepatrí ? Nechajte vaše dieťa triediť'.

 • Naučte Vaše dieťa sa pýtať, ak nerozumie tomu čo hovoríte alebo nerozumie nejakému konkrétnemu slovu.

 • Ukážte na objekty, ktoré sú rovnaké alebo odlišné. Hovorte o tom, čo ich robí rovnakými a čo odlišnými. Možno sa jedná o rovnakú farbu, rovnaký zvierací druh, možno o veľkosť.

 • Znázorňujte si príbehy, hrajte ich. Zahrajte sa na domácnosť, na doktora, na obchod a pod. Oblečte sa do oblečenia a hrajte svoju rolu. 

 • Čítajte príbehy, ktoré je jednoduchšie pochopiť. Pomôžte Vášmu dieťaťu uhádnuť, čo sa bude ďalej v príbehu diať. Zahrajte si tento príbeh alebo ho zahrajte s maňuškami. Nechajte Vaše dieťa nakresliť scénu z príbehu. Podobné môžete urobiť aj s rozprávkou v televízore. Pýtajte sa otázky ako? kto? prečo? čo? kde? týkajúce sa príbehu.

 • Hrajte hry ako napr. "Hádaj čo vidím?" Vyberte si z okolia vec, ktorú Vaše dieťa má uhádnuť. Nechajte ho popisovať veci okolo Vás, kým nepríde na tú Vašu. Striedajte sa.

 • Dávajte Vášmu dieťaťu viac stupňové zložitejšie inštrukcie. "Zober si kabátik a obleč si ho."

 • Hrajte stolové hry - pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť ako fungujú pravidlá hry.

 • Pomôžte Vášmu dieťaťu naplánovať si denné aktivity. Napríklad ho nechajte naplánovať, čo treba nakúpiť v obchode. Nechajte ho naplánovať narodeninovú oslavu. Pýtajte sa na jeho názor a postupne mu dávajte na výber.

 • Hovorte na svoje dieťa jazykom, ktorého používanie Vám je najprirodzenejšie.

bottom of page